Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ วันที่เริ่ม: 28/01/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 28/01/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็คทรอนิกส์ และทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล วันที่เริ่ม: 24/01/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 25/01/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:เทคนิคการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ วันที่เริ่ม: 07/02/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 08/02/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่เริ่ม: 21/02/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 22/02/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
5 การบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค:กรณีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับจังหวัด วันที่เริ่ม: 07/03/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 08/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
6 การบริหารผลปฏิบัติราชการ วันที่เริ่ม: 21/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 22/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ครั้งที่ 1) วันที่เริ่ม: 21/01/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 21/01/2019- 02:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ครั้งที่ 2) วันที่เริ่ม: 30/01/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 30/01/2019- 02:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ครั้งที่ 3) วันที่เริ่ม: 04/02/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 04/02/2019- 02:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ครั้งที่ 4) วันที่เริ่ม: 08/02/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 08/02/2019- 02:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
11 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับปฏิบัติการ) วันที่เริ่ม: 11/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 15/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
12 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการ) วันที่เริ่ม: 05/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 07/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
13 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการพิเศษ) วันที่เริ่ม: 26/02/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 28/02/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
14 การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” วันที่เริ่ม: 26/02/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 08/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ