Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม Action
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย (ป.ย.ป.) ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561 (วันที่ 7 กันยายน 2561) ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 สรุปประเด็นการเรียนรู้ ลงทะเบียน | รายชื่อ
5 การสัมมนา เรื่อง “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ลงทะเบียน | รายชื่อ
6 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (ประชุม 23 กรกฎาคม 2561) ลงทะเบียน | รายชื่อ
7 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง ลงทะเบียน | รายชื่อ
8 หลักสูตร "การวิเคราะห์ตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้งและการจัดทำคำสั่ง: กรณีกระทรวงสาธารณสุข" ลงทะเบียน | รายชื่อ
9 สัมมนาแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ลงทะเบียน | รายชื่อ
10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Practical Innovative Leaders: How 'Many' Collaborate as 'ONE' ลงทะเบียน | รายชื่อ
11 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล" ลงทะเบียน | รายชื่อ
12 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Practical Innovative Leaders: When Dream Team Becomes Real Team" ลงทะเบียน | รายชื่อ