Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม หลักสูตร/โครงการ
1 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี: ต้นกล้าข้าราชการ” ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่เริ่ม: 01/07/2022 - 08:30:00
วันที่สิ้นสุด: 27/07/2022 - 16:30:00
Closed | รายชื่อ