Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม หลักสูตร/โครงการ
1 หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่เริ่ม: 22/03/2021 - 08:30:00
วันที่สิ้นสุด: 24/03/2021 - 16:30:00
Closed | รายชื่อ
2 การใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หลักสูตรผู้จัดการประชุมและผู้ดูแลระบบ วันที่เริ่ม: 26/03/2021 - 08:30:00
วันที่สิ้นสุด: 26/03/2021 - 16:00:00
Closed | รายชื่อ