Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่เริ่ม: 21/02/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 22/02/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 การบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค:กรณีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับจังหวัด วันที่เริ่ม: 07/03/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 08/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 การบริหารผลปฏิบัติราชการ วันที่เริ่ม: 21/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 22/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับปฏิบัติการ) วันที่เริ่ม: 11/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 15/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
5 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการ) วันที่เริ่ม: 05/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 07/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
6 หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการพิเศษ) วันที่เริ่ม: 26/02/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 28/02/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
7 การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” วันที่เริ่ม: 26/02/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 08/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
8 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (ผู้สังเกตการณ์) วันที่เริ่ม: 26/02/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 08/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
9 งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่เริ่ม: 27/02/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 27/02/2019- 11:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
10 โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (ทุนระดับมัธยม) ประจำปี 2562 วันที่เริ่ม: 13/03/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 13/03/2019- 04:15
ลงทะเบียน | รายชื่อ