Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 การบรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.) วันที่เริ่ม: 14/09/2020- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 14/09/2020- 14:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ