Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม หลักสูตร/โครงการ
1 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 วันที่เริ่ม: 07/01/2021 - 08:30:00
วันที่สิ้นสุด: 20/01/2021 - 16:30:00
Closed
❱ ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร
2 หลักสูตร Microsoft 365 in Action สำหรับผู้ดูแลระบบ วันที่เริ่ม:
วันที่สิ้นสุด:
❱ ลงทะเบียน