Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 การบริหารผลปฏิบัติราชการ วันที่เริ่ม: 28/03/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 29/03/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 กิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่เริ่ม: 31/03/2019- 05:00
วันที่สิ้นสุด: 31/03/2019- 12:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรกลางและจัดอบรมสัมมนานำร่อง หลักสูตร "อายุไม่สำคัญ...พร้อม (ตาม) ทันสมัย) วันที่เริ่ม:
วันที่สิ้นสุด:
ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 โครงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ วันที่เริ่ม: 22/05/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 09/08/2019- 04:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
5 การสัมมนา เรื่อง “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” (ประจำปี พ.ศ. 2562) วันที่เริ่ม: 19/06/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 19/06/2019- 04:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) วันที่เริ่ม: 01/07/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 12/07/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ