Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 --ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม-- วันที่เริ่ม: 01/06/2020- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 01/06/2020- 16:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 หลักสูตร “ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 (วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563) --ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม-- วันที่เริ่ม: 17/03/2020- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 18/03/2020- 16:30
Closed | รายชื่อ
3 หลักสูตร “ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 2 (วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563) --ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม-- วันที่เริ่ม: 18/03/2020- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 19/03/2020- 16:30
Closed | รายชื่อ