Welcome to event.ocsc

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 --ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม-- วันที่เริ่ม: 01/06/2020- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 01/06/2020- 16:00
Closed | รายชื่อ
2 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่เริ่ม: 09/07/2020- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 22/07/2020- 16:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ