Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี) วันที่เริ่ม: 08/08/2019- 00:00
วันที่สิ้นสุด: 29/08/2019- 23:59
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พัฒนาคุณภาพงานและชีวิต เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในสังคมสูงอายุ” วันที่เริ่ม: 19/09/2019- 08:00
วันที่สิ้นสุด: 19/09/2019- 16:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 โครงการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” วันที่เริ่ม: 18/09/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 18/09/2019- 15:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ