Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562) วันที่เริ่ม: 08/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 08/08/2019- 14:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน (วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) วันที่เริ่ม: 09/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 09/08/2019- 14:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) วันที่เริ่ม: 16/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 16/08/2019- 15:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล” (ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก) วันที่เริ่ม: 26/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 27/08/2019- 16:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล” (ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) วันที่เริ่ม: 27/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 28/08/2019- 16:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล” (ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก) วันที่เริ่ม: 28/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 29/08/2019- 16:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
7 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล” (ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่เริ่ม: 29/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 30/08/2019- 16:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
8 หลักสูตร “นักพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต” วันที่เริ่ม: 13/08/2019- 16:00
วันที่สิ้นสุด: 05/09/2019- 19:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
9 การสัมมนาระหว่างประเทศในบริบทของ Digital Economy วันที่เริ่ม: 21/08/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 21/08/2019- 16:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
10 International Seminar on Human Resources Management in Digital Economy Context วันที่เริ่ม: 21/08/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 21/08/2019- 16:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
11 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี) วันที่เริ่ม: 08/08/2019- 00:00
วันที่สิ้นสุด: 29/08/2019- 23:59
ลงทะเบียน | รายชื่อ