Welcome to event.ocsc

รายการกิจกรรม

# รายการกิจกรรม วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 โครงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ วันที่เริ่ม: 22/05/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 09/08/2019- 04:30
ลงทะเบียน | รายชื่อ
2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) วันที่เริ่ม: 01/07/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 12/07/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
3 การเสวนาและระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่เริ่ม: 02/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 02/08/2019- 04:00
ลงทะเบียน | รายชื่อ
4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562) วันที่เริ่ม: 08/08/2019- 09:00
วันที่สิ้นสุด: 08/08/2019- 02:30
ลงทะเบียน |
5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน (วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) วันที่เริ่ม:
วันที่สิ้นสุด:
ลงทะเบียน |
6 การบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.) วันที่เริ่ม: 31/07/2019- 08:30
วันที่สิ้นสุด: 31/07/2019- 04:00
ลงทะเบียน |