สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พัฒนาคุณภาพงานและชีวิต เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในสังคมสูงอายุ”

จำนวนรายชื่อผู้ร่วมงาน: 140 คน


# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 นางนงนุช พินิจศักดิ์กุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางวันเฉลิม จูดิษฐ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3 นายอาทิตย์ ธรรมานุรักษ์กิจ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงวัฒนธรรม › กรมศิลปากร
4 นางสาววัชรา บุญถูก นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงวัฒนธรรม › กรมศิลปากร
5 นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 นางนันทิชา ไวยนพ นักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ › สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
7 นางสาวเขมรุจิ โตอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรม › สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
8 นายสมทรง ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย › กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9 นายภูมิรัฐ ทองอุดม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม › กรมทางหลวงชนบท
10 นางสาวขวัญฤทัย นีระนะวก นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรม › สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
11 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13 นางสาวศรีภัทชกช ชยกรพานาแก้ว นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการคลัง › สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
14 นายศุภกร มณีนิล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม › สำนักวิจัยแห่งชาติ
15 นางพรทิพย์ เสมาน้อย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมควบคุมมลพิษ
16 นางสาวอนงลักษณ์ จิรกาลวสาน นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม › กรมอุตุนิยมวิทยา
17 นางสาวภาวดี จันทร์วิไลรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ › สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
18 นางสาวศกุนตลา เชิญชม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
19 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 นางสาวกมลพร เถาะรอด นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
21 นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ › กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22 นางสาวกิ่งกมล แน่นวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
23 นางสาวเสาวนีย์ ถิ่นคง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
24 นางสาวณธกร วิเศษศิริกานต์กุล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพลังงาน › กรมธุรกิจพลังงาน
25 นายวริทธร คุ้มครอง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ › กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
26 นางฤทัย วัฒนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน › กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
27 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
28 นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมป่าไม้
29 นางสาวคริษฐา ทับจั่น นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมป่าไม้
30 นางสาวทิพยวรรณ จินต์ดี นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ › สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
31 นางสาวสิริพร บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน › กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
32 นายกิตติศักดิ์ พุ่มช่วย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
33 นางสาวศิลาพร ชาติไทย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม › กรมคุมประพฤติ
34 นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
35 นายวรกร จึงพิเชษฐ์โสภณ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม › กรมทางหลวง
36 นางมะลิวัลย์ จันทรา นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมการข้าว
37 นางพุทธรักษา​ แดงรัตน์​ นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
38 นางสาวทิพวัลย์ นิยม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
39 นางสาวนางสาวจันทรพิมพ์ ล่ำงาม นักจัดการงานทั่วไป สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
40 นางสาวนางสาวทรรศิตา สัตบุศย์ พนักงานส่งเสริมการลงทุน
(พนักงานราชการ )
สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
41 นางสาววิลาวรรณ ภัทรสิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42 นายวิฑูร โชติกุลพิศาล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › กรมธนารักษ์
43 นายธีระพงษ์ ศรีธรรม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › กรมธนารักษ์
44 นางอุไร หลีสิน นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45 นางสิริพันธ์ เข็มวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
46 นายฉัตธิชัย. รอดสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม › กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
47 นางทัศนันท์ ทองชมภู นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม › สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
48 นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 นางสาวยุวันดา อ่อนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงบประมาณ
50 นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงยุติธรรม › สำนักงานกิจการยุติธรรม
51 นายพชร สุรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
52 นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงยุติธรรม › กรมบังคับคดี
53 นางสาวจินตนา พัฒนกิจ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ › สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
54 พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ ผู้กำกับการ
(อำนวยการ--ระดับต้น)
หน่วยงานอื่น › สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
55 นายเอกลักษณ์ อยู่เจริญ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
56 นางสาวสุดารัตน์ อนันทเสก นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา › สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
57 นายวรายุทธ ชะอุ่ม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
58 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร อื่น ๆ กระทรวงยุติธรรม › สำนักงานกิจการยุติธรรม
59 นางรุ่งอรุณ เวทรังสิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมทรัพยากรน้ำ
60 นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม
(อำนวยการ--ระดับต้น)
กระทรวงยุติธรรม › สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
61 นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
62 นายสะเกษษ์ พุทธพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
63 นางสาวนลินี โหมาศวิน นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
64 นางสาวณัฐวดี สุทธิสุนทรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรม › สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
65 นางสาวคณาธิป สุขเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กระทรวงมหาดไทย › สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
66 นางสาวสุภัทธา อ่อนสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงมหาดไทย › สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
67 นางสาวไพรินทร์ ดุราศวิน นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงมหาดไทย › กรมโยธาธิการและผังเมือง
68 นางสาวชฎาพร ตันติวัฒนา นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › กรมสรรพากร
69 นางปัทมาภรณ์ แก้วพรม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › กรมสรรพากร
70 นายวันเฉลิม จาติเสถียร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมสุขภาพจิต
71 นางสาวนภาพร พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
72 นางธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
73 นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมควบคุมโรค
74 นางสาวจิรวดี เงินเมือง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › กรมทรัพย์สินทางปัญญา
75 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา › กรมการท่องเที่ยว
76 นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › กรมอนามัย
77 นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
78 นายไชยยศ สันต์สังวร นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
79 นางสาวนิภาพร วิเศษศรี นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรม › กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
80 นายวราวุฒิ พลับศิริ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
81 นางสาวสุติมา ขุนทอง เจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงยุติธรรม › กรมราชทัณฑ์
82 นางพัชรี ฮีลี่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
83 นางสาวสมศรี ขันทอง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมหม่อนไหม
84 นางสาวฐิติมา ยงพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
85 นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ นักทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง › สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
86 นางสาวเหมรัตน์ ศิริพงษ์ นักพัฒนาสังคม
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ › สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
87 นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ › สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง › สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
89 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มนาคทอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
90 นางสิรพรรณ ดีคง นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมส่งเสริมสหกรณ์
91 นางสาวอรุณ โขคดี นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
92 นางสาวอารีรักษ์ สุตเศวต นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
93 นางสาวปริษา ธราดิษฐากุล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมพัฒนาที่ดิน
94 นางสาวขนิษฐา นิรังศรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
95 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม › กรมการขนส่งทางราง
96 นางRACHADA THUNPONG นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงบประมาณ
97 นางนิตยา สพโชค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ › กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
98 นางสาวสุปราณี ยิ้มผึ้ง นักวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน › กรมการจัดหางาน
99 นางศศิธร จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมปศุสัตว์
100 นางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมหม่อนไหม
101 นางสาวจิรพรรณ นามวิชัย เจ้าพนักงานการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ › กรมการค้าต่างประเทศ
102 นางสาวณัฐิมา ธรรมชน นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
103 นายภัทรเดช คำหอม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
104 นางสาวสุดาภรณ์ แจ่มปัญญา นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมประมง
105 นางสาวนภัสสร โรจนผาติวงศ์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
หน่วยงานอื่น › สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
106 นางสาวสุปราณี เขื่อนวัน บุคลากร
(พนักงานราชการ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › กรมวิชาการเกษตร
107 นางสาวคณัชฌา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม › สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
108 นางสาวพจนีย์ พิมที นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม › สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
109 นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน › กรมการจัดหางาน
110 นางสาวฉันทิตา คำจุ้ย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน › กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
111 นางสาวดุษฎี จันทร์แถม นักทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง › ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
112 นางไทรทอง ศิลาภัย นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข › สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
113 นายชินจิต ไชยธรรม นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
114 นางปิยะวรรณ วรรณสวาท นักทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
115 นางอำพร พิทักษ์โสภณ นักทรัพยากรบุคคล หน่วยงานอื่น › สำนักงานศาลยุติธรรม
116 นางโสภิตา นันทนพันธพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ › กรมการค้าภายใน
117 นางเยาวนาถ ทองแดง กระทรวงพาณิชย์ › สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
118 นางฤทัย วัฒนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน › กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
119 นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม › สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 พ.อ.อ.คำนึง ใจเพียร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ › สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
121 นางสาวธนพร โฉมศรี นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง › กรมบัญชีกลาง
122 นายสริห์ หอมหวล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงมหาดไทย › กรมการพัฒนาชุมชน
123 นางสาวจินดามณี นพรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข › สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
124 นางสาวช่อกาญจน์ สุขสุลาภ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม › กรมการขนส่งทางบก
125 นางสาวนฤมล บวชชุม นักจัดการงานทั่วไป หน่วยงานอื่น › สำนักงานอัยการสูงสุด
126 นางสาวปภาดา สำราญพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงวัฒนธรรม › กรมการศาสนา
127 นางสมพร สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
128 นางสาวบุญณพร ไฮดอน นักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม › กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
129 นางสาวกมลวรรณ หินแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม › กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
130 นายพัชร วังทะพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม › กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
131 นายภัทรวีร์ สุริยะธำรงกุล นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงมหาดไทย › กรมการปกครอง
132 นางสาวอรอนงค์ ช่วยมิตร นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ › กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
133 นางสาวสุจิตรา จิตตะเสน นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรม › กรมโรงงานอุตสาหกรรม
134 นางสาวปวีณา กุวานนท์ หน่วยงานอื่น › สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
135 นางสุพิชฌาย์ จุฬจัมบก หน่วยงานอื่น › สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
136 นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม › สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137 พ.อ.ชลวิทย์ เจริญวิศาล ผู้อำนวยการ หน่วยงานอื่น › กระทรวงกลาโหม
138 นางสาวนางสาววรางคณา ทั่งโม นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › กรมทรัพยากรธรณี
139 นายเชิดศักดิ์ หินสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม › สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
140 นางสาวจณัญญา สุภานิช เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
หน่วยงานอื่น › สำนักงานศาลปกครอง