การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation)

Submitted by ocsc20 on Tue, 06/11/2019 - 11:50

 

วิธีการฝึกอบรม

  •       ❱ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  •       ❱ ระหว่างวันที่ 1 - 5 และวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 (รวม 10 วันทำการ)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  •       ❱ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภารกิจงานด้านการจัดฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือที่เกี่ยวข้อง
  •       ❱ รับจำนวนไม่จำกัด

สถานที่ดำเนินการ

  •       ❱ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และสถานที่จัดประชุมของหน่วยงานเอกชน กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  •       ❱ โทรศัพท์ 0 2547 1803, 1796
  •       ❱ โทรสาร 0 2547 1783