การสัมมนา เรื่อง “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” (ประจำปี พ.ศ. 2562)

Submitted by ocsc20 on Tue, 05/21/2019 - 14:13

 

📄 หนังสือเรียนถึงส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

📄 หนังสือเรียนถึงส่วนราชการระดับกรม

📄 กำหนดการสัมมนา (เริ่มลงทะเบียนเข้างาน 8.30 น.)

📌 การสัมมนากลุ่มย่อย “Blended Learning : Online + In Class” ลงทะเบียนเรียน Online ตามรายวิชาที่เลือก

📄 แผนที่การเดินทาง