กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

Submitted by ocsc18 on Fri, 10/05/2018 - 13:29

 

แบบประเมินฯ

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

 

 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

------------------------------------------

 

สูจิบัตร

ผังแสดงบริเวณจัดนิทรรศการและกิจกรรม

แผนที่เดินรถภายในสำนักงาน ก.พ.

------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

❱ รายละเอียดโครงการ (pdf)

❱ กำหนดการจัดกิจกรรม (pdf)

❱ ขั้นตอนการลงทะเบียน (pdf)

------------------------------------------

หนังสือเชิญจังหวัด

❱ หนังสือเชิญ 74 จังหวัด (pdf)

❱ หนังสือเชิญจังหวัดนครนายก (pdf)

❱ หนังสือเชิญจังหวัดมุกดาหาร (pdf)

❱ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (pdf)

------------------------------------------

หนังสือเชิญส่วนกลาง

❱ ระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า (pdf)

❱ ระดับกรม (pdf)

❱ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (pdf)

❱ กรมบัญชีกลาง (pdf)

❱ สำนักงาน ปปช. (pdf)

❱ สำนักงาน ปปท. (pdf)

------------------------------------------

 


ผู้ประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

❱ นายภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทร. 0-2547-2024

❱ นางสุประวีณ์ ขวัญสิริวิรัช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทร. 0-2547-2014

❱ นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 0-2547-2029

❱ นายบากบั่น แสงประทุม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. 0-2547-2026

❱ นางสาวรณิดา สมิตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตการ โทร. 0-2547-2016