ทุน CO-SHARING (กลุ่ม 2) ธีม Sustainable Urban, Transport and Environment Development (อบรม Online 29 ส.ค.–9 ก.ย. 2565)