ทุน CO-SHARING (กลุ่ม 3) ธีม Education, Labour and Talent Policies (อบรม Online 1–16 ธ.ค. 2565)

เลือกรูปแบบ กระทรวง › กรม
ตัวอย่างเช่น "สำนักนายกรัฐมนตรี › สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ"

Upload requirements
หัวข้อธีมการอบรม

รายชื่อลำดับที่ 1 รับหน้าที่ผู้ประสานงานแทนสมาชิกในทีม

การยืนยันข้อมูล