รายชื่อผู้ลงทะเบียน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด: 86


# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวดรัณพร หยงสตาร์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล อนุมัติ
2 นางสาวหนูรอง โชคนัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ อนุมัติ
3 นางสาวพิกุล มะนุตะ พนักงานสนับสนุนงาน (พนักงานชั่วคราว) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ พิจารณา
4 นายอุทิศ ศกุนะสิงห์ นิติกร (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด อนุมัติ
5 นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
6 นางสาวไซเราะห์ ดามะ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
7 นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) กระทรวงมหาดไทย พังงา อนุมัติ
8 นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
9 นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
10 นางจุฑามาศ วีระพงษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
11 นางชญานี ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
12 นางแขไข เจริญอาจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
13 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
14 นางสิริพร สุธาพจน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
15 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
16 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
17 นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด อนุมัติ
18 นางสาวนารีรัตน์ ประไมยะ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ อนุมัติ
19 นางกฤตยา ดวงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบูรณ์ อนุมัติ
20 นางพัฒนา วงค์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงใหม่ อนุมัติ
21 นางสาวภัทรีพันธ์ุ พัดใส นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุทัยธานี อนุมัติ
22 นางสาวศิริพร พุฒิภาษ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุพรรณบุรี อนุมัติ
23 นางสาวพิมพา โสภณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา อนุมัติ
24 นายขวัญชัย สุภผลวีรกุล นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
25 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
26 ส.ต.ต.หญิงเสาวลักษ์ ไวสาริกรรม นิกวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
27 นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปราจีนบุรี อนุมัติ
28 นางสาวหทัยภัทร ทนันไชย นิติกร (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย อนุมัติ
29 สิบเอกสิทธิพล กันมาชัย พนักงานสนับสนุนงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (-) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย พิจารณา
30 นายคมสัน ญาณวัฒนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี อนุมัติ
31 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี อนุมัติ
32 นายณธกร วชิรดาวเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
33 นางสาวณัฐธนินทร์ ศรีแสงทรัพย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
34 นางสาวสุธินี รอดประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
35 นายอนุรักษ์ สอนโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร อนุมัติ
36 นางสาววิภาวดี โสดา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี อนุมัติ
37 นายวชิระ เขื่อนสอน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง อนุมัติ
38 นายปิยะ วงศ์ทองเหลือ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจิตร อนุมัติ
39 นายกิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
40 นางสาวประทีป ถาวรเจริญ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
41 นางสาวสายฝน วังยายฉิม พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
42 นายอภิชาติ บุตรวร นักวิเคราะห์นโนบายและแผน (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุกดาหาร อนุมัติ
43 นางสาวจุฑามาศ นกดี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
44 นางสาวเจริญรัฐ ทิพย์คีรี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
45 นางจุฑารัตน์ น้ำนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา อนุมัติ
46 นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี อนุมัติ
47 นายครรชิต ชิงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร อนุมัติ
48 นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
49 นางสาวกาญจนา อาจชัยชาญ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ อนุมัติ
50 นางสาวลาภบุญ รัตนโชติพานิช นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท อนุมัติ
51 นายกฤต อรรคศรีวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาฬสินธุ์ อนุมัติ
52 นางสาวขวัญหทัย มิตรใจดี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
53 นางสาววาสนา ส้มจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
54 นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา อนุมัติ
55 นางคลิตา เงินมาก นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส อนุมัติ
56 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
57 นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
58 นางสาวพนิดา โคติเวช พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
59 นางสาวอรพรรณ พลภัฏ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
60 นางชญาณิศา อินต๊ะปาน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน อนุมัติ
61 ว่าที่ ร.ต.พงศธร รัตนประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัตตานี อนุมัติ
62 นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระแก้ว อนุมัติ
63 นายธีระ กรีโรจนีย์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
64 นางสาวปวีณา จายหลวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
65 นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
66 นายบำรุง ชูเวทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
67 นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี อนุมัติ
68 นางสาวพัชชา สระแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
69 นางณัชชภัทร ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
70 นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม อนุมัติ
71 นางสาวสุขฤทัย แซ่ตั้ง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
72 นางสาวลานิพา ดอเล๊าะอุมา นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา อนุมัติ
73 นายภิญโญ สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ อนุมัติ
74 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ
75 ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์ ใคร่ครวญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบุรี อนุมัติ
76 นายธีระยุทธ เอียดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา อนุมัติ
77 นางสาวอินทิรา อินทวิรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
78 นางสาวทิตยาพร อินทสะโร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้าง(ชั่วคราว)) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต พิจารณา
79 นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต อนุมัติ
80 นางสาวรติรส นามประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา อนุมัติ
81 นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา อนุมัติ
82 นางสถาพร แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
83 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
84 นางสาวดวงใจ ยอดนารี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม อนุมัติ
85 นางพัทร์ธีรา ศรีคงเพชร พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
86 นายอาภรณ์ นิลศิริ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน อนุมัติ