รายชื่อผู้ลงทะเบียน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค:กรณีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับจังหวัด

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด: 85


# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวดรัณพร หยงสตาร์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล อนุมัติ
2 นางสาวหนูรอง โชคนัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ อนุมัติ
3 นางชญานี ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
4 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพัฒน์ หงส์จุมพลธนา พนักงานทรัพยากรบุคคล (บริหารทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด อนุมัติ
5 นางสาวไซเราะห์ ดามะ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
6 นางสาวกฤติกา จันทร์ดำ นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
7 นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
8 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
9 นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
10 นางแขไข เจริญอาจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
11 นางจุฑามาศ วีระพงษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
12 นายบรรพต แถวบุญตา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลย อนุมัติ
13 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
14 นางสิริพร สุธาพจน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
15 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
16 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
17 นางสาวคมกมล วิเชียรทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด อนุมัติ
18 นางสาวณปภัช ณัจยาวิภัช พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ อนุมัติ
19 นางกฤตยา ดวงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบูรณ์ อนุมัติ
20 นางกุลสิริยา กอนแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงใหม่ อนุมัติ
21 นางสาวสรินนา รัศมี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุทัยธานี อนุมัติ
22 นางสาวศิริพร พุฒิภาษ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุพรรณบุรี อนุมัติ
23 นายปรีชา ลักษณะ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา อนุมัติ
24 นางสาวปาณินี บุนนาค พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
25 นางสาวพลอยไพรินทร์ กิจพ่อค้า ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (-) จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิจารณา
26 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
27 นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
28 นางสาวหทัยภัทร ทนันไชย นิติกร (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย อนุมัติ
29 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี อนุมัติ
30 นายรณรณก คลังสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
31 นายณธกร วิชรดาวเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
32 นายวีระพงษ์พรรณ แสนชน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร อนุมัติ
33 นางสาววิภาวดี โสดา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี อนุมัติ
34 นางสาวพิมพิชาญ์ บวรยศวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่บุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง อนุมัติ
35 นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจิตร อนุมัติ
36 นายกิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
37 นางสาวประทีป ถาวรเจริญ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
38 นางสาวสายฝน วังยายฉิม พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
39 นางสาวกิตติยา พรมทะลือ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุกดาหาร อนุมัติ
40 นางสาวจุฑามาศ นกดี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
41 นางสาวเจริญรัฐ ทิพย์คีรี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
42 นางสาวรติรส นามประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา อนุมัติ
43 นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี อนุมัติ
44 นายครรชิต ชิงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร อนุมัติ
45 นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
46 นางสาวกาญจนา อาจชัยชาญ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ อนุมัติ
47 นางสาววาสนา ส้มจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
48 นายจเร คงมาก พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
49 นางสาวปรานี มานะ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา อนุมัติ
50 นางสาวอาภาภรณฺ์ ดวงดำรงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส อนุมัติ
51 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
52 นางสุพาณี จิตรสุนทร พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท อนุมัติ
53 นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
54 นางสาวพนิดา โคติเวช พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
55 นางสาวนุชลดา สืบโม้ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
56 นางชญาณิศา อินต๊ะปาน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน อนุมัติ
57 นางสาวธนัชชา แก้วพุด พนักงานทรัพยากรบุคคล (-) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัตตานี อนุมัติ
58 นางสาวสุภารัตน์ วิชาโห้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (-) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย พิจารณา
59 นายชิต ณะไชย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน อนุมัติ
60 นายศิวสรรค์ ธีรพนาศาสตร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
61 นางสาวปองทิพ ลิ่มหลัก พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระบี่ อนุมัติ
62 นายนายกรีหยา อุสมา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
63 นางสาวฉัตติมา ไกรเทพ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
64 นางสาวศุภนุช ธีรจินดามณี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี อนุมัติ
65 นางสาวปรียานันท์ ธรรมบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
66 นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
67 นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
68 นายฉัตรชัย จิตรมุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รกน.นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม อนุมัติ
69 นางสาวลานิพา ดอเล๊าะอุมา นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา อนุมัติ
70 นายภิญโญ สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ อนุมัติ
71 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ
72 นายอัจฉริยะ พันแฮด นักจัดการงานทั่วไป (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุดรธานี อนุมัติ
73 นายธนา บุญญสัมพันธ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุดรธานี อนุมัติ
74 นายธีระยุทธ เอียดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา อนุมัติ
75 นางสาวอินทิรา อินทวิรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
76 นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง นักทรัพยากรบุุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา อนุมัติ
77 นางมัลลิกา เทียมฉันท์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
78 นายประโมทย์ ติยะบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม อนุมัติ
79 นางสาวญดา เพ็งจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต อนุมัติ
80 นางสาวสุขฤทัย แซ่ตั้ง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
81 นายศุภมิตร วงษ์สงคราม นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
82 นางสาวสถาพร แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
83 นางสาวรฎากร สุววรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
84 ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์ ใคร่ครวญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบุรี อนุมัติ
85 นางสาวสุภัทรา วรรณลี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี พิจารณา