รายชื่อผู้ลงทะเบียน

การบริหารผลปฏิบัติราชการ

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด: 84


# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวนภพร เกษรพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล อนุมัติ
2 นางชญานี ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
3 นางสาวหนูรอง โชคนัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ อนุมัติ
4 นายชฎาวุฒิ ประเสริฐสังข์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (บริหารทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด อนุมัติ
5 นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
6 นางสาวปัทมา เพ็ชรกูล นักจัดการงานทั่วไป (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
7 นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
8 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
9 นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
10 นางแขไข เจริญอาจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
11 นายบรรพต แถวบุญตา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลย อนุมัติ
12 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
13 นางสิริพร สุธาพจน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
14 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
15 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
16 นายจักรพงษ์ ทองคำสุก พนักงานทรัพยากรบุคล (พนักงานทรัพยากรบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบูรณ์ อนุมัติ
17 นางสาวคมกมล วิเชียรทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด อนุมัติ
18 นางสาวณปภัช ณัจยาวิภัช พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) --โปรดระบุหน่วยงาน-- ชัยภูมิ อนุมัติ
19 นางกุลสิริยา กอนแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงใหม่ อนุมัติ
20 นางสาวสรินนา รัศมี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุทัยธานี อนุมัติ
21 นางสาวพิมพา โสภณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา อนุมัติ
22 นางสาวสิราวรรณ ชูทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระบี่ อนุมัติ
23 นางกชพร ไกยสุทธิ นักทรัพย่กรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
24 นายขวัญชัย สุภผลวีรกุล นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
25 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
26 นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
27 นางสาวมุกเลขา สุทธิชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย อนุมัติ
28 นางสาวกิติยา ปาระมี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย อนุมัติ
29 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี อนุมัติ
30 นายรณรณก คลังสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
31 นายณธกร วชิรดาวเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
32 นางสาวสุธินี รอดประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก อนุมัติ
33 นายอนุรักษ์ สอนโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร อนุมัติ
34 นางเกษมศรี ปชาเดชสุวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี อนุมัติ
35 นายวชิระ เขื่อนสอน พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง อนุมัติ
36 นางสาวพิมพิชาญ์ บวรยศวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง อนุมัติ
37 นางสาวประทีป ถาวรเจริญ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
38 นางสาวสายฝน วังยายฉิม พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
39 นางอินถวา ศรีสะอาด พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุกดาหาร อนุมัติ
40 นางสาวจุฑามาศ นกดี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
41 นางสาวเจริญรัฐ ทิพย์คีรี พนักงานทรัพยกรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
42 นางสาวรติรส นามประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา อนุมัติ
43 นางสาวบุญบันดาล ขวัญเกิด พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี อนุมัติ
44 นางสุภาวดี ป้องคำ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร อนุมัติ
45 นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
46 นางวิลาวัณย์ พลบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล (-) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
47 นางจุฑามาศ วีระพงษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
48 นางสาวลาภบุญ รัตนโชติพานิช นักทรัพยากรบุคคล (ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท อนุมัติ
49 นางสาวนงค์ลักษณ์ พรมรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ อนุมัติ
50 นางสาวสมพร จันทร์นนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาฬสินธุ์ อนุมัติ
51 นางสาวปรานี มานะ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา อนุมัติ
52 นางอารีซ่าน ตานีเห็ง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส อนุมัติ
53 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
54 นางสาวสุกัญญา ใจตั้ง พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
55 นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
56 นางสาวพนิดา โคติเวช พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
57 นางสาวอรพรรณ พลภัฏ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
58 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณภูมิ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
59 นางสาวสุภัจชรี จันทร์ศิลป์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน อนุมัติ
60 นางสาวนิธิมา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัตตานี อนุมัติ
61 นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระแก้ว อนุมัติ
62 นางสาวธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
63 นางณัฐชานันท์ นิยะมาศ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
64 นางสาวปวีณา จายหลวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
65 นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี อนุมัติ
66 นางสาวนุชนาช เศรษฐวิภักดิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
67 นางสาวพัชชา สระแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
68 นางณัชชภัทร ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
69 นายฉัตรชัย จิตรมุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รกน.นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม อนุมัติ
70 นางสาวณัฎฐณิชา แซ่โก พนักงานราชการ (พนักงานทรัพยากรบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา อนุมัติ
71 นายภิญโญ สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ อนุมัติ
72 นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ
73 นางขวัญใจ ใจกล้า พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
74 นายธีระยุทธ เอียดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา อนุมัติ
75 นางสาวดวงใจ ยอดนารี นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม อนุมัติ
76 นางสถาพร แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
77 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
78 นายจเร คงมาก พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
79 นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รกน.ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบุรี อนุมัติ
80 นางสาวอริสา บุญลือ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี อนุมัติ
81 นางสาวญดา เพ็งจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต อนุมัติ
82 นางสาวภัทรานิษฐ์ กันนิกา พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน อนุมัติ
83 นายนรินทร์ ธรฤทธิ์ พนักงานทรัพยากรบุคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
84 นายกฤษณ์ อายุสุข พนักงานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ