รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 100


ประกาศ: ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านระบบลงทะเบียน Event.OCSC

🖉 แก้ไขข้อมูล

 

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นาย วันชัย ทองชาติ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมการข้าว
2 นาย วิชญะ บรรทัดเที่ยง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3 นาย พินัย นาคสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4 นางสาว ชลิตา กลางจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
5 นางสาว ภัทรวดี ภู่ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6 นาย ชมรักษ์ ชัยสนิท นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
7 นางสาว จิรดา ควรเอี่ยม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
8 นาย กลวัชร สง่าจิตร นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9 นางสาว ภัททิยา จิตพจน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 นาย ภาคภูมิ วาทิน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11 นางสาว ณัชพร ยอดเกื้อ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12 นาย สรุจ นิ่มศิริ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
13 นาย สุรวุฒิ กล่ำสกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน
14 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนะจงงาม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
15 นาย วีรวิชญ์ ตุ้ยเต็มวงค์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
16 นางสาว มณทิชา แจ่มสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมบังคับคดี
17 นาย ศุภกร อนุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
18 นางสาว ทามาริน บีทาร์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
19 นางสาว วรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
20 นางสาว จุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 นางสาว ขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
22 นางสาว ศิรินภา หลวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
23 นางสาว เพ็ญทิวา วงษ์ยาแดง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
24 นาย พงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
25 นางสาว ศิวาพร บุญช่วย นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
26 นางสาว อลิสา หนูจีน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
27 นางสาว จิราภรณ์ นรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
28 นาง อรทยา วงษ์ทำมา นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
29 นาง วิไลพร สัจนวน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
30 นางสาว กานต์ชนก คัมภิรานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
31 นางสาว ธนัชชา แก้วใน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
32 นางสาว โชษิตา ชาติรักษา นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
33 นางสาว ภัทราพร สุวพิศ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
34 นาย พรพรหม วัฒนวาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
35 นาย เทพพิทักษ์ แก้วคำนวน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
36 นางสาว จุฑาทิพย์ อินทับทิม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37 นางสาว ทัศติการณ์ ผัดโน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 นาย เกียรติสกุล กิ่งสังวาล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
39 นางสาว วณิชชา โพธิ์โสต นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
40 นาย กาญจนศักดิ์ เที่ยงธรรม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
41 นาย วุฒิกร งอกเข้านก นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42 นางสาว มนฤทัย ประสพศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ
43 นางสาว ธนวรรณ จำปา จำปา นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
44 นางสาว ภยุตา ไตรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
45 นางสาว พลอยรานี ฉิมพาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
46 นาย พนัส ธีระเพ็ญแสง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
47 นางสาว พรไพลิน เจาะขาว นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร
48 นาย พงษ์เทพ ดำจ่าง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
49 นางสาว กัญญ์วรา พันเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร
50 นาย ธนกฤต ศุภธัญวลัย นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
51 นาย ธีรภัทร์ ชัยดรุณ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
52 นาย วรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
53 นาย ณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
54 นาง วาธินี ขจรฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
55 นางสาว นริษา ทิพยทัศน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
56 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
57 นาย ดนัย สามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
58 นางสาว พันธุ์วิภา เหมือนเพชร นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
59 นางสาว อุไรพร เสียงล้ำ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
60 นางสาว ฤทัยขวัญ บูรณวนิช นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
61 นางสาว จีรกันย์ สุนทรชื่น นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
62 นางสาว นิภาพร วิเศษศรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
63 ว่าที่ร้อยตรี สวภณ อาวรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
64 นางสาว อารียา รุ่งจำรัสรัศมี นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
65 นางสาว ธัญกมล คุณติ๊บ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
66 นางสาว กัญญนันทน์ เกวะระ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
67 นาง ภนิตา จุลวานิช นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
68 นาย วรากร จันทะโม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
69 นาย เจตรัตน์ เส็งหะพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
70 นางสาว ปริสุทธิณี กอพลูกลาง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
71 นางสาว กชมล จึงเสริมสิน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
72 นาย สุปัน สายสินธุ์ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
73 นางสาว ธิติมา บุญปัน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
74 นางสาว สุพัตรา กิ้มเส้ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
75 นางสาว เอรินทร์ ทาโล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
76 นางสาว วารี แสงคำ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
77 นางสาว กมลรัตน์ จิรวิเศษสกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
78 นางสาว คนางค์ พรหมพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
79 นางสาว ลักษมี ศิลาลิขิต นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน
80 นางสาว ศิรินภา พุฒแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
81 นางสาว เปมิกา งิ้วสุภา นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
82 นางสาว สุดอนงค์ ช้างเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
83 นางสาว พัชริยา มณฑาทอง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
84 นางสาว สุศศิโฉม นาคะเวช นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
85 นางสาว วัชราภรณ์ บุตรหิน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
86 นาย ศักดิ์ดา รจนากร นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
87 นาย จักรพงศ์ เอมโอช นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
88 นาย ธงชัย กาสา นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
89 นาย บากบั่น แสงประทุม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
90 นางสาว ภวริศา ชาติวีระธรรม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
91 นาย ศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
92 นาง มณฑิรา วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
93 นางสาว เจนวรรณ ภู่วิภาดาวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
94 นางสาว คณาภัทร ดายะ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
95 นาย จิณพงษ์ สิทธิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
96 นาง ลลิตา เกลี้ยงทอง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
97 นางสาว สุนันท์ทา กาทอง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
98 นางสาว เกศสิริ ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
99 นาง ชนิดาภา ศิโรตมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักนายกรัฐมนตรี
100 นางสาว นวลประกาย เลิศกิรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน