นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ

วันเวลาฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม และ 23 - 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ รุ่นที่1 (pdf)