นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ

วันเวลาฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม และ 6 - 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ รุ่นที่2 (pdf)