หลักสูตร "การใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์อินทราเน็ตที่ปรับปรุงใหม่" (สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

Submitted by ocsc19 on Tue, 10/22/2019 - 10:10

 

หลักสูตร การใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์อินทราเน็ตที่ปรับปรุงใหม่
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ศสส.

 

📅 รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   -- (สำหรับบุคลากร ส่วนกลาง สลธ. ทป. ศสส. ศบส. ศสล.) ปิดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
📅 รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562   -- (สำหรับบุคลากร สกม. สมว. สพค. สตค. สวพ. สตป. สพข. ศกศ. ศจ. ศปท.) ปิดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ