โครงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

Submitted by ocsc26 on Mon, 05/13/2019 - 16:00

 

โครงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรที่ 1 "เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า" (เอกสารโครงการ)

 •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ---ปิดรับสมัคร
 •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ---ปิดรับสมัคร

"ขอเลื่อนกำหนดการการจัดอบรมหลักสูตรที่ 1

จากเดิม รุ่นที่ 1 วันที่  22-23 พฤษภาคม และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 พฤษภาคม

เป็น รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฏาคม

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนก่อน"

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ 1    ❱ รุ่นที่ 1(pdf)   และ   ❱ รุ่นที่ 2(pdf)

-----------------------

หลักสูตรที่ 2 "สมดุลชีวิต...ที่สร้างได้" (เอกสารโครงการ)

 •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ---ปิดรับสมัคร
 •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ---ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ 2    ❱ รุ่นที่ 1(pdf)   และ   ❱ รุ่นที่ 2(pdf)

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร "สมดุลชีวิต...ที่สร้างได้" (pdf)

-----------------------

หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (เอกสารโครงการ)

 •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ---ปิดรับสมัคร
 •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ---ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ 3    ❱ รุ่นที่ 1(pdf)   และ   ❱ รุ่นที่ 2(pdf)

-----------------------

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •      ✱ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 •      ✱ มีความสนใจและสามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เต็มเวลา

ผู้ประสานงานหลักสูตร

 •      ✱ หลักสูตรที่ 1 คุณเพ็ญศิริ 0 2547 1000 ต่อ 8843 หรือ 089 222 5244
 •      ✱ หลักสูตรที่ 2 คุณปรีชา 0 2547 1000 ต่อ 8836 คุณนิชนันท์ 0 2547 1000 ต่อ 8807
 •      ✱ หลักสูตรที่ 3 คุณพรพิมล 0 2547 1000 ต่อ 8815

   

 

 


หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (เอกสารโครงการ)

 •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562  ---ปิดรับสมัคร
 •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ 4    ❱ รุ่นที่ 1(pdf)   และ   ❱ รุ่นที่ 2(pdf)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •      ✱ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับอาวุโสขึ้นไป / ชำนาญการพิเศษขึ้นไป / ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 •      ✱ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ / ชำนาญงาน / ชำนาญการ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 •      ✱ ส่วนราชการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
 •      ✱ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เต็มเวลา

ผู้ประสานงานหลักสูตร

 •      ✱ หลักสูตรที่ 4 คุณสิทธิชัย 0 2547 1000 ต่อ 8828

"ปิดรับสมัครกลุ่มข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว และสำนักงาน ก.พ.

จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมประมาณกลางเดือนมิถุนายน"

   


หลักสูตรที่ 5 "HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ" (เอกสารโครงการ)

 •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  ---ปิดรับสมัคร
 •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562&

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ 5    ❱ รุ่นที่ 1(pdf)   และ   ❱ รุ่นที่ 2(pdf)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •      ✱ เป็นนักทรัพยากรบุคคล
 •      ✱ ส่วนราชการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
 •      ✱ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เต็มเวลา

ผู้ประสานงานหลักสูตร

 •      ✱ หลักสูตรที่ 5 คุณพัชนีวรรณ 0 2547 1000 ต่อ 8821 คุณธวัลหทัย 0 2547 1000 ต่อ 8818

   


เอกสารแนบ