โครงการพัฒนาหลักสูตรกลางและจัดอบรมสัมมนานำร่อง หลักสูตร "อายุไม่สำคัญ...พร้อม (ตาม) ทันสมัย)

Submitted by ocsc26 on Fri, 03/15/2019 - 16:27

 

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

  • ● การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  • ● การเสวนาเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงาน และการเตรียมความพร้อม
  • ● การบรรยายให้ความรู้ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
  • ● การประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้น
  • ● การรวบรวมความเห็นของผู้เข้าอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรกลาง

 

กำหนดการสัมมนา

 

  • ● รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
  • ● รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

  • ● ข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 หรือข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการแล้ว จำนวนรุ่นละ 100 คน
  • ● ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 20 คน

 

เอกสารแนบ