Submitted by ocsc20 on Tue, 06/11/2019 - 11:50

 

วิธีการฝึกอบรม

  •       ❱ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  •       ❱ ระหว่างวันที่ 1 - 5 และวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 (รวม 10 วันทำการ)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Submitted by ocsc26 on Mon, 05/13/2019 - 16:00

 

โครงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรที่ 1 "เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า" (เอกสารโครงการ)

  •      ❱ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ---ปิดรับสมัคร
  •      ❱ รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ---ปิดรับสมัคร

"ขอเลื่อนกำหนดการการจัดอบรมหลักสูตรที่ 1