รายชื่ออบรม "การใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หลักสูตรผู้จัดการประชุมและผู้ดูแลระบบ"

กำหนดการฝึกอบรม (pdf)

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.


รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น.