กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

Delimited textExports results as delimited text file.HTML TableExports results as an HTML table.JSON documentsExports results as JSON documents.YAML documentsExports results as YAML documents.
This is the delimiter used in the CSV/TSV file when downloading webform results. Using tabs in the export is the most reliable method for preserving non-latin characters. You may want to change this to another character depending on the program with which you anticipate importing results.
Column header format
Options single value format
Options multiple values format
Options item format
Entity reference format

The selected columns will be included in the export.

Title Name Date type/Element type
Serial number serial integer
Submission ID sid integer
Submission UUID uuid uuid
Submission URI uri string
Created created created
Completed completed timestamp
Changed changed changed
Is draft in_draft boolean
Current page current_page string
Remote IP address remote_addr string
Submitted by uid entity_reference
Language langcode language
Webform webform_id entity_reference
Submitted to: Entity type entity_type string
Submitted to: Entity ID entity_id string
Locked locked boolean
Sticky sticky boolean
Notes notes string_long
กรุณาเลือกหน่วยงาน filter_source select
กรม/หน่วยงาน ethics_department webform_term_select
จังหวัด province select
อัพโหลดภาพกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ (จำนวน 1-5 ภาพ) image_activity webform_image_file
เลขประจำตัวประชาชน (ผู้ประสานงาน) ethics_id_coordinator textfield
ชื่อ-สกุล (ผู้ประสานงาน) ethics_fullname_coordinator textfield
โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ethics_phone_coordinator textfield
(1) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล 1_fullname textfield
(1) ชื่อตำแหน่ง 1_position_name textfield
(1) ประเภทและระดับตำแหน่ง 1_position_level select
(1) เบอร์ติดต่อ 1_phone textfield
(1) กลุ่มเป้าหมาย 1_deputy_department select
(1) สังกัดกรม/หน่วยงาน 1_department webform_term_select
(1) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) 1_activity checkboxes
(2) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล 2_fullname textfield
(2) ชื่อตำแหน่ง 2_position_name textfield
(2) ประเภทและระดับตำแหน่ง 2_position_level select
(2) เบอร์ติดต่อ 2_phone textfield
(2) กลุ่มเป้าหมาย 2_deputy_department select
(2) สังกัดกรม/หน่วยงาน 2_department webform_term_select
(2) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) 2_activity checkboxes
(3) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล 3_fullname textfield
(3) ชื่อตำแหน่ง 3_position_name textfield
(3) ประเภทและระดับตำแหน่ง 3_position_level select
(3) เบอร์ติดต่อ 3_phone textfield
(3) กลุ่มเป้าหมาย 3_deputy_department select
(3) สังกัดกรม/หน่วยงาน 3_department webform_term_select
(3) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) 3_activity checkboxes
(4) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล 4_fullname textfield
(4) ชื่อตำแหน่ง 4_position_name textfield
(4) ประเภทและระดับตำแหน่ง 4_position_level select
(4) เบอร์ติดต่อ 4_phone textfield
(4) กลุ่มเป้าหมาย 4_deputy_department select
(4) สังกัดกรม/หน่วยงาน 4_department webform_term_select
(4) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) 4_activity checkboxes
(5) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล 5_fullname textfield
(5) ชื่อตำแหน่ง 5_position_name textfield
(5) ประเภทและระดับตำแหน่ง 5_position_level select
(5) เบอร์ติดต่อ 5_phone textfield
(5) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) 5_activity checkboxes