กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

# Starred Locked Notes Created User IP address กรุณาเลือกหน่วยงาน กรม/หน่วยงาน จังหวัด อัพโหลดภาพกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ (จำนวน 1-5 ภาพ) เลขประจำตัวประชาชน (ผู้ประสานงาน) ชื่อ-สกุล (ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) (1) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล (1) ชื่อตำแหน่ง (1) ประเภทและระดับตำแหน่ง (1) เบอร์ติดต่อ (1) กลุ่มเป้าหมาย (1) สังกัดกรม/หน่วยงาน (1) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) (2) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล (2) ชื่อตำแหน่ง (2) ประเภทและระดับตำแหน่ง (2) เบอร์ติดต่อ (2) กลุ่มเป้าหมาย (2) สังกัดกรม/หน่วยงาน (2) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) (3) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล (3) ชื่อตำแหน่ง (3) ประเภทและระดับตำแหน่ง (3) เบอร์ติดต่อ (3) กลุ่มเป้าหมาย (3) สังกัดกรม/หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) (4) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล (4) ชื่อตำแหน่ง (4) ประเภทและระดับตำแหน่ง (4) เบอร์ติดต่อ (4) กลุ่มเป้าหมาย (4) สังกัดกรม/หน่วยงาน (4) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) (5) คำนำหน้านาม และชื่อ-สกุล (5) ชื่อตำแหน่ง (5) ประเภทและระดับตำแหน่ง (5) เบอร์ติดต่อ (5) กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1) Operations
There are no submissions yet.