ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี)

Submitted by regadmin on Wed, 08/07/2019 - 11:11

เปิดรับสมัคร 8 - 29 สิงหาคม 2562

Webform
  • 1 Current: Start
  • 2 Preview
  • 3 Complete

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

  •        ✲ ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี)

  •        ✲ PDF ไฟล์ประกาศ      

  •        ✲ ตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

  •        ✲ ผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ปริญญาตรี) ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี)

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ และระยะเวลารับสมัคร

  •        ✲ ไฟล์ภาพถ่ายของตัวท่านเอง

  •        ✲ สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  •        ✲ โทร. 02-547-1000 ต่อ 6325, 6330

 


ข้อมูลเบื้องต้น

โปรด upload ไฟล์รูปถ่ายของท่าน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ( ควรเป็นไฟล์นามสกุล .jpg )

Upload requirements
คำนำหน้า

โปรดระบุวันของท่าน ตามปฏิทินที่ขึ้นมา โดยเลือกปีเป็นคริสตศักราช เดือน และวัน

โปรดระบุวันของท่าน ตามปฏิทินที่ขึ้นมา โดยเลือกปีเป็นคริสตศักราช เดือน และวัน

เป็นผู้ได้รับทุน ODOS ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลารับทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน


 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

อาชีพ

หากต้องการเลือกอาชีพมากกว่า 1 ข้อ ให้กดปุ่ม Crtl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้และเลือกตัวเลือกที่สอง

 

 

ครอบครัว


 

2. ประวัติการศึกษา

Re-order ปี พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก เกรดเฉลี่ย/ร้อยละ Weight Operations
more items

หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" สีเขียว


 

3. ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน

Re-order หลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด/ฝึกงาน Weight Operations
more items

หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" สีเขียว


 

4. ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

Re-order ภาษา ระดับความสามารถ Weight Operations
more items

หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" สีเขียว


 

5. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

Re-order โปรแกรม เช่น SPSS, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, .... ระดับความสามารถ Weight Operations
more items

หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" สีเขียว


 

6. ประสบการณ์การทำงาน

 

Re-order บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ลักษณะงาน อัตราเงินเดือน Weight Operations
more items

หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" สีเขียว

 

 


โปรดทำเครื่องหมาย เพื่อรับรองและยอมรับเงื่อนไขฯ

โปรดทำเครื่องหมาย เพื่อรับรองและยอมรับเงื่อนไขฯ ทั้ง 2 ข้อ จึงจะสามารถ Preview และบันทึกข้อมูลได้