หลักสูตรการจัดทำรายงานสถิติและการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

✼ อบรมวันที่ 10 กันยายน 2561

✼ สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ศสส.

✼ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 7 กันยายน 2561

✼ รับจำนวน: 18 คน


จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด: 25 คน

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และระดับ สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน สถานะผู้ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 นางวณิษฐา จินตวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
2 นางสาวสิริขวัญ ยืนไพโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
3 นายจักรพรรณ หนูเนียม นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
4 นางสาวปรียานุช เรืองแจ่ม นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
5 นายณัฐพงศ์ สุนทรกิติ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
6 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีเผือกปั้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
7 นางสาวณรัญญา วิริยะเกียรติกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนุมัติ
8 นางสาวกานต์ชนก คัมภิรานนท์ เจ้าหน้าที่การศึกษา ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ อนุมัติ
9 นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ อนุมัติ
10 นางสาวบุษกร บุญจันทึก เจ้าหน้าที่การศึกษา ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ อนุมัติ
11 นางสาวพิณณ์นรา เพชรรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ อนุมัติ
12 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุมัติ
13 นายอัครินทร์ เสนามงคล เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุมัติ
14 นางสาวมนิษา บุญชิต นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
15 นางสาววลีพรรณ์ สีทิ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ อนุมัติ
16 นางสาวชุตินันท์ ผดุงกิ่งตระกูล นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการ-(กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) อนุมัติ
17 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562
18 นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล อนุมัติ
19 นางสาวบงกชพร เนาวนัติ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562
20 นางสาวนิชนันท์ อินทรศิลป์ นักทรัพยากรยบุคคล ระดับปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล อนุมัติ
21 นางสาวอมรรัตน์ ม่วงลาย เจ้าหน้าที่การศึกษา ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562
22 นางศศิพัชร์ บำรุงเศรษฐพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562
23 นางสาวศศิธร สุขวิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ส่วนกลาง-(กลุ่มช่วยอำนวยการ) พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562
24 นายธนรัชต ตรีศรี นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อนุมัติ
25 นางสาวอัญชลี มั่นคง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณา เปิดอบรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562