หลักสูตร การใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์อินทราเน็ตที่ปรับปรุงใหม่

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ศสส.

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว จามจุรี กลิ่นเก่า เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
2 นางสาว จุฑารัตน์ คูหา นักวิชาการเงินและบัญชี
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานคลัง)
3 นางสาว บุณฑริกา อินทร์ตุ้ม บรรณารักษ์
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มห้องสมุด)
4 นาย ภัทรพล ดิษฐผึ้ง เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
5 นาย ณัฐวัตร ทองใหม่ เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ
6 นาย ธีระ อินทร์ประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
7 นางสาว ดวงดารา ทวีรุ่งกิจ นักบัญชี
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานคลัง)
8 นางสาว อาทิตติยา ดวงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
ส่วนกลาง (กลุ่มช่วยอำนวยการ)
9 นางสาว วัชราภรณ์ บุตรหิน นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ส่วนกลาง (กลุ่มช่วยอำนวยการ)
10 นางสาว ชนิพร ศรีโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
ส่วนกลาง (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
11 นาย ศิริศักดิ์ สุขชื่น นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สตค.
12 นาย จิณพงษ์ สิทธิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
13 นางสาว กนกกร เรืองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน)
14 นาง นงเยาว์ อรุณศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)
15 นางสาว ณัตธิดา คำแหงพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)
16 นางสาว จินตหรา หน่อแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)
17 นางสาว จิตตานันทิ์ บรรณารักษ์ชูมณี เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานสารบรรณ)
18 นางสาว ณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคล
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มแผนงาน)
19 นางสาว นพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคล
(ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มแผนงาน)
20 นางสาว สิรามล ขุนไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร