หลักสูตร การใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์อินทราเน็ตที่ปรับปรุงใหม่

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ศสส.

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว ธิษณา กาจกำแหง เจ้าพนักงานธุรการ
(ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน)
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
2 นางสาว บุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
3 นางสาว พิมพ์มาดา อัจจิกุล เจ้าหน้าที่การศึกษา ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
4 นางสาว จิตตาภรณ์ นวนพนัด นิติกร
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักกฎหมาย
5 นาง กมลระตี มหารัตนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
6 นาย พงศธร กิ่งพุทธพงษ์ นิติกร
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักมาตรฐานวินัย
7 นาย ปฐมะ พงษ์ปฐม นิติกร
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักมาตรฐานวินัย
8 นาย รุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
9 นางสาว ฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
10 นางสาว รยานันท์ สิทธาทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
11 นางสาว ประชุมพร วิชัยกุล นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
12 นางสาว ณัฐสดุา ผดุงขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
13 ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร สุวรรณอ่อน นักจัดการงานทั่วไป
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
14 นางสาว จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ นิติกร
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
15 นางสาว สุนันทา กว้างทุ่ง นิติกร
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
16 นาง สุฑารัตน์ ชูรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กลุ่มงานสารบรรณ
17 นาง ณัฐปรียา ตันชัชวาล นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
18 นาย นพพร ใจซื่อ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
19 นาง ชนิดาภา ศิโรตมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
20 นางสาว วรางคณา ขัดนาค นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
21 นาง สุวรรณี สีหาพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน