หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

  •        ✲ นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 คน

วิธีดำเนินการ

  •        ✲ เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning และการฝึกอบรมในห้องเรียนออนไลน์ (Online Training)

ระยะเวลาดำเนินการ


แก้ไขข้อมูล


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวธัณย์จิรา เพียงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัตตานี อนุมัติ
2 นางสาววิรัชดา ภาชนะปรีดา พนักงานทรัพยากรบุคคบ
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุทัยธานี อนุมัติ
3 นางสาวกิตติยา พรมทะลือ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองคาย อนุมัติ
4 นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองคาย อนุมัติ
5 นางสาวดวงตา ขาวช่วย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
6 นางสาวจุฑามาศ นกดี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชบุรี อนุมัติ
7 นางสาวแววดาว เรือนกุณา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท อนุมัติ
8 นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
9 นางสาวดวงใจ ยอดนารี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม อนุมัติ
10 นายกรีหยา อุสมา พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
11 นายวิชิต สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง อนุมัติ
12 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
13 นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ อนุมัติ
14 นางสาวศุภนุช ธีรจินดามณี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี อนุมัติ
15 นางวรรณกร สุภาพ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระแก้ว อนุมัติ
16 นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา อนุมัติ
17 นางสาวสกลกานต์ พงศ์ประดิษฐ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา อนุมัติ
18 นายวัชรพงษ์ จิโสะ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา อนุมัติ
19 นางสาวราชฎา เสรีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
20 นางสาวจุฑามาศ จันโท พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
21 นางสาวปิยะวรรณ กลางเหลือง hide.kung3@gmail.com
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
22 นางขวัญใจ ใจกล้า พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู อนุมัติ
23 นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
24 นางสาวสุภิญญา พากเพียร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
จ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก อนุมัติ
25 นางสาวสนธยา กล่อมชื่นใจ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบูรณ์ อนุมัติ
26 นายชยางกูร กาจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพชรบูรณ์ อนุมัติ
27 นางสาวบุญบันดาล ขวัญเกิด พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี อนุมัติ
28 นางนุจรีย์ แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร อนุมัติ
29 นางสุภาวดี ป้องคำ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร อนุมัติ
30 นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปราจีนบุรี อนุมัติ
31 นางสาวอัจฉราพรรณ คงคำ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปราจีนบุรี อนุมัติ
32 นางสาวสุกัลยา บิลหีม พนักงานทรัพยากรบุคค
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล อนุมัติ
33 นางสาวนงค์ลักษณ์ พรมรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ อนุมัติ
34 นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระแก้ว อนุมัติ
35 นางสาวลาณิพา ดอเล๊าะอุมา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา อนุมัติ
36 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี อนุมัติ
37 นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บึงกาฬ อนุมัติ
38 นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บึงกาฬ อนุมัติ
39 นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
40 นายธนพล จุ้ยทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
41 นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
42 นางสาวเพ็ญนภา เดชดี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี อนุมัติ
43 นางสาวภัทรานิษฐ์ กันนิกา พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน อนุมัติ
44 นายชิต ณะไชย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน อนุมัติ
45 นางสาวเบญจมาศ จันทร์ครุฑ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง อนุมัติ
46 นางสาวสุชญา จายหลวง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
47 นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ อนุมัติ
48 นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร อนุมัติ
49 นายอนุรักษ์ สอนโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร อนุมัติ
50 นางฐาณิญา โอฆะพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุดรธานี อนุมัติ
51 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
52 นางสิริพร สุธาพจน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
53 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย พนักงานทรัพยากรบุุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
54 นางสาวกมลนัทธ์ มกราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
จ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี อนุมัติ
55 นางสุมิตรา สบายจิตต์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง อนุมัติ
56 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี อนุมัติ
57 นายมงคล หมื่นพิลมทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
58 นางศิริขวัญ มีเสรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย อนุมัติ
59 นายชำนาญ ทองดี นักทรัพยากรบถคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
60 นางณัชชภัทร ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
61 นายถนอมรัตน์ กรดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
62 นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
63 นางสาววัชชวลัย สายแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน อนุมัติ
64 นางสาวกฤษธนมนต์ กมลเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
65 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณภูมิ พนักงานทรัพยากรบุคคล
-
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก อนุมัติ
66 นางสาวกาญจนา รอบคอบ พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา อนุมัติ
67 นางสาวดารินทร์ หย้งแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา อนุมัติ
68 นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
69 นางสาวปรียานันท์ ธรรมบุตร พนักงานทรัพยากรบุคค
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
70 นายธีร์ สิทธิหาโคตร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
71 นางสาวนุชนาท เศรษฐวิภักดิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
-
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม อนุมัติ
72 นายนพดล สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
73 นายนรินทร์ ธรฤทธิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช อนุมัติ
74 นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปทุมธานี อนุมัติ
75 นางวาสนา รักขาว พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
76 นางสาววิชชุดา พ่อนุ้ย นิติกร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง อนุมัติ
77 นางสาวปัญจมาศ เด็ดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
78 นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
79 นางสาวปาณินี บุนนาค พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร อนุมัติ
80 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์ อนุมัติ
81 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
82 นางสาวกชกร ละครศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
83 นางรัตนาภรณ์ จีนทา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุโขทัย อนุมัติ
84 นางสาวภัทรภร พัฒนนนท์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุโขทัย อนุมัติ
85 นางศุภนันท์ โสมนัส พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม อนุมัติ
86 นางวาโย ตึกประโคน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุกดาหาร อนุมัติ
87 นางสาววราพร บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
88 นางสาวดลใจ มณีงาม พนักงานจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
89 นางธิดาวรรณ แสนยศ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ อนุมัติ
90 นายชุชาติ ไทยภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ อนุมัติ
91 นายกรรณสูตร​ ด่านพิไลพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา อนุมัติ
92 นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
93 นายบรรพต แถวบุญตา พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลย อนุมัติ
94 นางวิลาวัณย์ พลบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล
-
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
95 นางสาวกัญญาณัฐ หลักคำ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี อนุมัติ
96 นางสาวกิติยา ศิริอนันต์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา อนุมัติ
97 นางสาวพัทร์ธีรา ศรีคงเพชร พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น อนุมัติ
98 นางสาวเมธินี นิชรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
99 นางอรอุมา อารีราษฎร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง อนุมัติ
100 นางสาวนภพร เกษรพันธุ์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล อนุมัติ