หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

  •        ✲ นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 คน

วิธีดำเนินการ

  •        ✲ เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning และการฝึกอบรมในห้องเรียนออนไลน์ (Online Training)

ระยะเวลาดำเนินการ


แก้ไขข้อมูล


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
101 นางสาวสุภัทรา วรรณลี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี อนุมัติ
102 นางสาวอริสา บุญลือ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี อนุมัติ
103 นางกุลสิริยา กอนแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงใหม่ อนุมัติ
104 นางมานิตษา ทั่งเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์ อนุมัติ
105 นางสาวอุไรพงศ์ วุฒิสันติ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด อนุมัติ
106 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ
107 นายฉัตรชัย จิตรมุ่ง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ
108 นางคลิตา เงินมาก นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส อนุมัติ
109 นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต อนุมัติ
110 นายกฤษฏิ์ ดำดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต อนุมัติ
111 นางสาวญดา เพ็งจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภูเก็ต อนุมัติ
112 นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุกดาหาร อนุมัติ
113 นางณัฐชานันท์ นิยะมาศ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร อนุมัติ
114 นายศิวสรรค์ ธีรพนาศาสตร์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
115 นางจุฑารัตน์ มีเดช พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ
116 นางจิณตกาญ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
117 นางสาวศุภรา เพ่งพิศ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ อนุมัติ
118 นางสาวอรอนงค์ คงช่วย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
119 นางสาวกฤติกา จันทร์ดำ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
120 นางสาวไซเราะห์ ดามะ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง อนุมัติ
121 นางสาววิไลวรรณ พรหมสุข ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร อนุมัติ