รายชื่อลงทะเบียน หลักสูตร “ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์”

สถานที่ และระยะเวลา

  •       ✲ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.
  •       ✲ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563

ประกาศ: ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านระบบลงทะเบียน Event.OCSC

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก พิจารณา
2 นางสาวสุภิญญา พากเพียร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก พิจารณา
3 นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี พิจารณา
4 นางสาวณปภัช ณัจยาวิภัช พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ พิจารณา
5 นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ พิจารณา
6 นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด พิจารณา
7 นายไกรพิชญ์ ธนัตย์จิระพร พน้กงานทร้พยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ พิจารณา
8 นางสาวอุไรพงศ์ วุฒิสันติ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด พิจารณา
9 นางสาวสกลกานต์ พงศ์ประดิษฐ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา พิจารณา
10 นางสาวศรีไพร บุรพจิตร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา พิจารณา
11 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง พิจารณา
12 นางสาวกชกร ละครศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง พิจารณา
13 นางศิริขวัญ มีเสรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย พิจารณา
14 นายกฤษฎา ตรีรัตน์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย พิจารณา
15 นางสุภาวดี ป้องคำ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร พิจารณา
16 นางสาวณิฐสิณี คำโสม พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ พิจารณา
17 นางอรวรรณ์ ศรีมันตะ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร พิจารณา
18 นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ พิจารณา
19 นางสาวณัฏฐา ภราดรบัญชา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์ พิจารณา
20 นางวิลาวัณย์ พลบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น พิจารณา
21 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี พิจารณา
22 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี พิจารณา
23 นายขวัญชัย สุภผลวีรกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร พิจารณา
24 นายกฤษณ์ อายุสุข ผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร พิจารณา
25 นางสาวบุญสิตา สุวรรณรงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม พิจารณา
26 นางสาวกฤตภัทร ภาพยนต์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส พิจารณา
27 นางสาวอาภาภรณ์ ดวงดำรงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส พิจารณา
28 นางสาวเบญจมาศ จันทร์ครุฑ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง พิจารณา
29 นางจุฑามาศ วีระพงษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่างทอง พิจารณา
30 นางสาววราพร บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา พิจารณา
31 นางสาวธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา พิจารณา
32 นางสาวปรียานันท์ ธรรมบุตร พนักงานทรัพยากรบุคค
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาสารคาม พิจารณา
33 นางสาวเบญจรัตน์ รักซ้อน พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท พิจารณา
34 นางสาวพิมพา โสภณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา พิจารณา
35 นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปราจีนบุรี พิจารณา
36 นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
37 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
38 นางขวัญใจ ใจกล้า พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู พิจารณา
39 นางสาวปิยะวรรณ กลางเหลือง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู พิจารณา
40 นายบุญช่วย ผ่านอ้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ พิจารณา
41 นางสาวนงค์ลักษณ์ พรมรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ พิจารณา
42 นางชญานี ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ พิจารณา
43 นางสาวศุภรา เพ่งพิศ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์ พิจารณา
44 นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จันทบุรี พิจารณา
45 นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระบุรี พิจารณา