รายชื่อลงทะเบียน หลักสูตร “ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์”

สถานที่ และระยะเวลา

  •       ✲ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.
  •       ✲ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563

ประกาศ: ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านระบบลงทะเบียน Event.OCSC

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สถานะ
1 นางสาวสุภัทรา วรรณลี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี พิจารณา
2 นางสาวอริสา บุญลือ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี พิจารณา
3 นางสาวกิติยา ศิริอนันต์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา พิจารณา
4 นางสาววัชชวลัย สายแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน พิจารณา
5 นายบุญเกิด การิยา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง พิจารณา
6 นางสุมิตรา สบายจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำปาง พิจารณา
7 นางสาวลาณิพา ดอเล๊าะอุมา นัก่ทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา พิจารณา
8 นางสาววัชชวลัย สายแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน พิจารณา
9 นางสาวอริสา บุญลือ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุบลราชธานี พิจารณา
10 นางสาวณัฏฐณิชา แซ่โก พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา พิจารณา
11 นายบรรพต แถวบุญตา พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลย พิจารณา
12 นางสาวรติรส นามประเสริฐ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครราชสีมา พิจารณา
13 นางสาววัลลภา เย็นระยับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลพบุรี พิจารณา
14 นางสาวดวงใจ ยอดนารี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครพนม พิจารณา
15 นายนายทัศนะ รางเงิน พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ พิจารณา
16 นางสาวภัทธิรา พัชรภัค นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่ พิจารณา
17 นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร พิจารณา
18 นายเอกรินทร์ ลี้พล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ พิจารณา
19 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี พิจารณา
20 นายนรินทร์ ธรฤทธิ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช พิจารณา
21 นางสาวศุภนุช ธีรจินดามณี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี พิจารณา
22 นางสาวสุกัลยา บิลหีม พนักงานทรัพยากรบุคค
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล พิจารณา
23 นางสาวสุชญา จายหลวง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร พิจารณา
24 นางสาวเบญจมาศ สิงใส เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาก พิจารณา
25 นายชฎาวุฒิ ประเสริฐสังข์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด พิจารณา
26 นางศุภนันท์ โสมนัส พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม พิจารณา
27 นางสมหวัง ไชยโย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม พิจารณา
28 นายต่อพงค์ หนูสง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา
29 นางสาววาสนา ส้มจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง พิจารณา
30 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี พิจารณา
31 นางสาวสุภัจชรี จันทร์ศิลป์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน พิจารณา
32 นางสาวกฤติกา จันทร์ดำ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง พิจารณา
33 นายทวี บุญยะมาตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนาจเจริญ พิจารณา
34 นายกรีหยา อุสมา พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง พิจารณา
35 นายพิสิษฐ์ แก้วเกตุ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม พิจารณา
36 นายสละ รอดผล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
37 นายเดชา อภัยวงศ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุพรรณบุรี พิจารณา
38 นางสาวศิริพร พุฒิภาษ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุพรรณบุรี พิจารณา
39 นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา พิจารณา