หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี: ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายกานต์ บุญทองเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 นายพศวีร์ จงอยู่สุขสันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 นายสิวริศร บุญแลน นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 นางสาวรัตติกาล วงษ์สิงห์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5 นางสาวปิยะนันท์ อนุสรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นางสาววิลาสินี พิศมัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7 นางสาวดารูนีย์ ตาปู นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8 นายเอกพงศ์ วรรัฐพงศ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
9 นางสาวชญาภา อะมะมูล เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
10 นายอรุณ สุภารี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
11 นางสาวแคทลิยา กลิ่นแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12 นางสาวพรพินันท์ จันทอุดม นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัญชรี ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
14 นายศฤงคาร วิเชียรรัตน์ นักกฎหมายกฤษฎีกา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
15 นางสาวแคทลิยา กลิ่นแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
16 นายกนกกร กรกาญจน์กิจ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
17 นายเกรียงศักดิ์ มาผาบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
18 นางสาวเจนจิรา กวินชวนชิด เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
19 นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
20 นายศรัณยู ถิ่นหลวง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
21 นางสาวปุณยนุช บุญประถัมภ์ นิติกร วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
22 นายอภิวิชญ์ เต็งรัตน์ล้อม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
23 นางสาวบุญญาลักษณ์ วัลภัย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
24 นางสาวรุ่งกมล พลสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
25 นางสาวเตชินีกานต์ อัศวโชติเดชาวงษ์ นักกฎหมายกฤษฎีกา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
26 นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
27 นางรัชต์รวีย์ จักษุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
28 นายธนา เสรีประชาคม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
29 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
30 นายกฤษฎา เสติ นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
31 นายกิตติธัชช์ๆ กิตติ์นัฏฐากูร นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
32 นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
33 นางสาวฐิติธนา คล้ายมาลา เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
34 นายคึกฤทธิ์ เรืองระยนต์ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
35 นางสาวอรวรรณ พลที เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
36 นายธีระพงค์ จุมพระนัด เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
37 นางสาวสุฑามาศ วิหคทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
38 นางสาวภาสุรัตน์ เจียมสายใจ นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
39 นายเกริกฤทธิ์ วรุฒชาญนนท์ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
40 นางสาวอัญชลี สุระดม นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
41 นายธณากร มณีวงศ์ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
42 นางสาวกุลิสรา กอปรเมธากุล นักวิชาการศึกษา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
43 นายพร้อมพงศ์ แจ่มสากล นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
44 นางสาวนันธิดา พ่วงเฟื่อง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
45 ว่าที่ร.ต.หญิงกนกพิชญ์ ประชุมสาย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
46 นางสาวบารีนา มะแซ นักวิชาการศึกษา วิชาการ-ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ
47 นางสาวสุภาพร ศรีกระหวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
48 นางสาววายุริน ศรีเพียงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
49 นางสาวกาญจนา ฉิมแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
50 นายชลนที ทองศรีนุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
51 นางสาวกรสุดา แก้วสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
52 นางสาวนวพร พุ่มทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
53 นางสาวรัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
54 นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
55 นายกิจประเสริฐ พงษ์ชัยโชค นักวิชาการศึกษา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
56 นายรัฐพล แก้วสุข นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
57 นางสาวบุหลัน บุญนูน เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
58 นางสาวศิริพร วงษ์คำ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
59 นางสาวรมิดา พิมพ์ต่อ นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
60 นายวีรยุทธ ขาวทุ่ง นักวิชาการป่าไม้ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 นายปัทวัฒน์ สารแปง นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
62 นายปราโมทย์ วงศ์ละม่อม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
63 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่อุ้ย นักวิชาการศึกษา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
64 นางสาวจุติมา เกิดหนู นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
65 นางสาวชลันธร ชูตินันท์ นักวิชาการศึกษา วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
66 นางสาวอัจฉรา เกตยา นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
67 นายอุกฤษฎ์ เพ็ชรข้าว นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
68 นายยศศิริ ศิริวัฒนธานี นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
69 นายชัชวาล ธนันชัย นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
70 นายอลงกรณ์ นงนุช นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
71 นางสาววราภรณ์ นุชเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
72 นายสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
73 นายภูวนาท ชำนาญ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
74 นายสุเทน ป้านสกุล นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
75 นายอินทัช จันทร์เพ็ง นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
76 นางสาวปุริมรัตน์ กมลเวช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
77 นางสาวทิฆัมพร ตั้งภักดีตระกูล นักวิชาการทรัพยากรธรณี วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
78 นางสาวจันทิมา กันทะกาลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
79 นายตันติกร คนรู้ นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
80 นางสาวกัญญารัตน์ กติยศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
81 นายอนุศิษฎ์ แก้วชะนะ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
82 นายปิติกร แสงอยู่ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
83 นางสาวชุตาภา โชติรัตน์ นักธรณีวิทยา วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
84 นายทัตธน คำสินศักดิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
85 นายวรปรัชญ์ เลอไพศาล นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
86 นางสาว้เมธาวดี รัชฎา เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
87 นายศิวดล จิณราช นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
88 นางสาวผาณิตา ศิริชัย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
89 นายกอปรศักดิ์ ศรีสวการย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
90 นางสาวธนณัฏฐ์ หงษ์ทอง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
91 นายอภิเชษฐ์ อ้นอ้าย นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
92 นายพงษ์ศักดิ์ คำตุ้ม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
93 นางสาวอรวรรณ ปะมัทธะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
94 นางสาวพนิดา ม่วงชู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
95 นางสาวปิยะธิดา เหมือนทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
96 นางสาวปิยะธิดา เหมือนทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
97 นางสาวจรรยพร ประไพภักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
98 นางสาววรรณชนก จิตรกล้า นักธรณีวิทยา วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
99 นายธัชพงศ์ เภกะสุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
100 นางสาวปรีญาณัสข์ ก้อนเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช