หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี: ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
101 นางสาวโสรยา คำปวง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
102 นางสาวนุตศุภางค์ เรืองสิริสถาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
103 นายปริญวิศน์ เปี่ยมสมบูรณ์ นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
104 ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย นักสื่อสารมวลชน วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
105 นางสาวภัทราภรณ์ เรือนอินทร์ นักธรณีวิทยา วิชาการ-ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
106 นายสัญญา วงศ์ทองเหลือ นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป- ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
107 นายปุณยวีร์ วิเศษพุทธศาสน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ-ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน