สามารถตรวจสอบรายชื่อภายหลังการลงทะเบียนได้ที่ ห้องย่อยที่ท่านลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด (506)

รายชื่อห้องกิจกรรมย่อย ภาคบ่าย


  ห้องที่ 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (DESIGNING DIGITAL ORGANIZATION)

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 130 คน)


  ห้องที่ 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 230 คน)


  ห้องที่ 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 40 คน)


  ห้องที่ 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 90 คน)


  ห้องที่ 5 บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ SINGLE WINDOW FOR VISA AND WORK PERMIT”

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 35 คน)


  ห้องที่ 6 QUICK WIN INITIATIVES : การพัฒนา DIGITAL WORKPLACE

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

(โควต้า: 35 คน)