ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกห้องที่ท่านเลือกไว้ตอนลงทะเบียน

 

ห้องที่ 4 หัวข้อผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
วิทยากร คณะทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมบังคับคดี บอกเล่าประสบการณ์ อาจารย์วรภา ชัยเลิศวณิชกุล วิทยากรและผู้ดำนินรายการ
จำนวนผู้เข้าอบรม 90 คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน (ห้อง 4)

จำนวนผู้ลงทะเบียน 506 คน

# ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และระดับ กรม/หน่วยงาน เลือกห้องกิจกรรมย่อย
1 นางเรณุกา ยังมีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
2 นางอารีรัตน์ ทองสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
3 นางวันเฉลิม จูดิษฐ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
4 นายบุญลือ อินทรประจักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
5 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ยืนยง นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
6 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(บริหาร--ระดับสูง)
กระทรวงอุตสาหกรรม ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
7 นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(บริหาร--ระดับสูง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
8 นางสาวนงนุช นุตรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กระทรวงการคลัง ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
9 นางสาวศิริรัตน์ หมัดโนต นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
10 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดี
(บริหาร--ระดับต้น)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
11 ว่าที่เรือตรีชัยวัฒน์ จงรอดน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้อง 5 บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ Single Window for Visa and Work Permit”
12 นางสาวผุสดี เขตสมุทร นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
13 นางปราณี พัวจตุรพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
14 นางสาวพนิดา คำสำเริง นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
15 นายจักรกฤช พรพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
16 นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการ
(อำนวยการ--ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
17 นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
18 นางสาวสาลินี วงศ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
19 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
20 นางสาลินี เผือกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
21 นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดี
(บริหาร--ระดับต้น)
กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
22 นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาที่ดิน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
23 นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(อำนวยการ--ระดับสูง)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
24 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
25 นายเจษฎา แสงชูโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กรมการแพทย์ ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
26 นายกิตติกร ภู่กำชัย นิติกร
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
27 นางลัดดา สุโขบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
28 นางรัตนา ชัชวาลรัตฯื นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
ส่วนราชการอื่น ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
29 นางสาวหฤทัย ปภุสสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
30 นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
31 นางสาวสุภาวดี ภูพันนา นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
32 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
33 นางสาวศศิธร แสงสินฉาย นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
34 นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
ส่วนราชการอื่น ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
35 นางสาวเกษรา พฤกษอรุณ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
36 นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานกิจการยุติธรรม ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
37 นายธนรัตนฺ์ ชูสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
38 นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม
(อำนวยการ--ระดับสูง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
39 นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
40 นายมานพ สาทถาพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและวิชาการ
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
41 นายจิรโชติ มณีศรี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
42 นางสาววรางคณา ยศตื้อ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
43 นายหฤษฎ์ พรหมเทพ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
44 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ
(บริหาร--ระดับต้น)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
45 นายสมบูรณ์ วงค์กาด นักบริหาร
(บริหาร--ระดับสูง)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
46 นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
47 นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
(อำนวยการ--ระดับต้น)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
48 นางลลิตา เพ็ชร์ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
49 นางสาวเมธาพร คงคาน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
50 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
51 นางฤทัย วัฒนวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
52 นางสาวเรวดี ประสพศิลป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
53 นางสาวฤทัยรัตน์ สินพิจารณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
54 นางสาวนลินี โหมาศวิน นักวิชาการพาณิชย์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
55 นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา นายแพทย์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมสุขภาพจิต ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
56 นางสาวสาวิตรี คชสารมณี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
57 นางสาวประภัสสร เจริญรัตน์รวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมธนารักษ์ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
58 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
(บริหาร--ระดับต้น)
กรมอุตุนิยมวิทยา ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
59 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
(อำนวยการ--ระดับสูง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
60 นางนิน รัตนจันทรฺ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
61 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
62 นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(อำนวยการ--ระดับสูง)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
63 นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี
(บริหาร--ระดับสูง)
กรมสรรพสามิต ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
64 นายอดิศร สุทธิเลิศ ผูอำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมการพัฒนาชุมชน ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
65 นางสาวจิรวดี เงินเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
66 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(บริหาร--ระดับต้น)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
67 นางสาวเกศินี บุญสังข์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
68 นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
69 นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
70 นายวิศรุต ขาวลิขิต นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
71 นายกมล หมื่นยุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
72 นางปวีณา แสงเดือน นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมพัฒนาที่ดิน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
73 นายสุชัจจ์ นนตกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(-)
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
74 นางฐิติชญานันท์ ภัทรปภา นักวิชาการพาณิชย์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
75 นางพัศชนันท์ ยศธแสนย์ นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
76 นายนายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(อำนวยการ--ระดับต้น)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
77 นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
78 นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
กรมประมง ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
79 นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
80 นายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
(อำนวยการ--ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
81 นายทวีศักดิ์ รักงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
82 นายธันว์ ตังสุรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
83 นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
84 นายอำนาจ จุลชาต นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
85 นายกสิณสันต์ ศรีศิวิไล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมหม่อนไหม ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
86 นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษา
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
87 นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
88 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี
(บริหาร--ระดับต้น)
กรมหม่อนไหม ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
89 นางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
90 นางรุจิรา สุนทรี​รัตน์​ นักวิชาการ​ศึกษา
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
91 นายอิทธิพล เอนก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
กรมการขนส่งทางบก ห้อง 3 Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย่างไร..ให้ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
92 นายส่งศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว นักการข่าว
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
93 นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
94 นายวุฒิชัย โหวธีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์
(อำนวยการ--ระดับต้น)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
95 นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(อำนวยการ--ระดับสูง)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
96 นางสาวลัคนา จุลแสง นักวิชาการ​สิ่งแวดล้อม
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมควบคุมมลพิษ ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
97 นายมนูญ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(อำนวยการ--ระดับสูง)
กรมประมง ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
98 นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานประกันสังคม ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
99 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(บริหาร--ระดับต้น)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
100 นางนงนุช พินิจศักดิ์กุล นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ห้อง 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”