รายชื่อผู้ลงทะเบียน

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่งและระดับ สังกัดส่วนราชการ
1 นายศิวพัฒน์ บุญเรือง สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
2 นายวีระชัย สีมาคำ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
3 นางสาวพัชรินทร์ ปาปะเขา สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
4 นางสาวชญานี ประกอบชาติ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
5 นายนิติกรณ์ วงรอบ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นายณัฐวัตร ทองใหม่ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ เกิดสมจิตร สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
8 นางสาวพชรอร แก้วเจริญ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
9 นายพนมกร พฤกษะวัน สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
10 นางสาวอภัสนัชศ์ ยะราช สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
11 นางสาววรรณภา จันทร์สอาด สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
12 นางจิรัชญา จิวะสุรัตน์ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
13 นางสาวนภัสสร ปูรณคุปต์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
14 นางสุภาภรณ์ ทัพพพันธ์ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
15 นางสาวปิยรัตน์ รัตนมังคละ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
16 นายธิเบต เพชรไชโย สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17 นางสาวสุภาพิชญ์ ภูศรี สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
18 นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
19 นายสิรวิชญ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
20 นางสาวพิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
21 นางสาวเขมณัฏฐ์ วงษ์อุดมวัชร์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
22 นางสาวนงนุช ขนอม สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23 นางสาววิภาพร เมฆกระจ่าง สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
24 นางสาวมัชฌิมา แก้วพรหม สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
25 นางสาววรรณวนัช ศิริจินดาพันธ์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
26 นายธีระ อินทร์ประสิทธิ์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
27 นายเฉลิมพล สง่า สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
28 นางสาวอลิศรา ถมยา สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
29 นางสาวปัทมพร รัตนเสรีวงศ์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
30 นางสาวจิตตานันทิ์ บรรณารักษ์ชูมณ๊ สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
31 นางสาวปณิดา ยศปัญญา สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
32 นางสาวพรรษพร สวัสดิภาพ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
33 นายพงศ์ภาคย์ อินพ่วง สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34 นายทีฆทัศน์ พรหมณี สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
35 นางสาวหัทยา เตชะเสน สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
36 นางสาววิไลกุล ชาลีนิวัฒน์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
37 นางสาวธวัลรัตน์ จอโพ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
38 นางสาวนาตยา แก็บพิมาย สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
39 นายธีรวุฒิ คะเนกิจ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
40 นางสาวณัฎฐพร ศรพรหม สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
41 นางสาวอภิญญา สุขดี สายงานทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42 นางสาวอุมาภรณ์ บุญนิธิ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
43 นางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
44 นางสาวประณิฐิรัช ยืนยง สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
45 นายเจษฎา ชังเจริญ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
46 นางสาวสมพรทิพย์ ศรีแย้ม สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
47 นางสาวจิราพรรณ บุญมี สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
48 นางสาวฤทัยรัตน์ เจนวิทย์การ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
49 นายณัฐ นาคเกษม สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
50 นางสาวพรรษชล รัตนคงวิพุธ สายงานวิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ