รายชื่อผู้ลงทะเบียน

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่งและระดับ สังกัดส่วนราชการ
1 นางสาวกัญญนันทน์ เกวะระ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2 นางสาวพนัญญา ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3 นายยุติธรรม มีสามเสน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4 นายทรงไชย วิริยะกิจขจร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
5 นางสาวเยาวลักษณ์ แถมศิริ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 นางสาวสุพัตรา นอใส หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 นายดุสิต สกุลปิยะเทวัญ พยาบาลวิชาชีพ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 นางสาวณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 นายวิภูษณะ เยาดำ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
13 นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์ นักวิชาการศึกษา
บริหาร--ระดับต้น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14 นางสาวกฤษณา สุนทรสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
15 นางสาวรวิวรรณ สุขผล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย นักวิชาการศึกษา
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 นางสาวลลดา สินธุพันธ์ นักวิชาการศึกษา
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์ บุคลากร
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19 นางสาวภาวิตา ก้อนด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 นางสาวทวิรญา เพ็ญประทุม นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม