งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 8.00 - 11.30 น.

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

----------------------------------------------


จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 208 คน


# ชื่อ-นามสกุล ระดับตำแหน่ง กรม/หน่วยงาน
1 นางสุกัญญา ธนะเสวี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวกรรณิกา เลี้ยงชีพชอบ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นางสาวชานิณี นาคบำรุง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 นางสาวบุณฑริกา อินทร์ตุ้ม บรรณารักษ์
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5 นางสาวประวีณา อ่อนเกษ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 ว่าที่ร้อยตรีสวภณ อาวรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการค้าภายใน
7 ว่าที่ร้อยตรีสวภณ อาวรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการค้าภายใน
8 นายอภิระพล อัฐนาค นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการค้าภายใน
9 นางสาวนวรัตน์ เพ็งสว่าง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมบังคับคดี
10 นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมบังคับคดี
11 นางสาวปฤณภัค จูแวน เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
12 นางสาวกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
13 นายชาญชัย ศรีหาวงษ์ นิติกร
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
14 นางพิศมัย วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการท่องเที่ยว
15 นายสุขสันต์ ไตรยะสาคร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการท่องเที่ยว
16 นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
17 นางสาวภัทรพร ธรรมวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
18 นายสมชาย นุชประมูล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กรมอุตุนิยมวิทยา
19 นางสาววิระนันท์ โลหะสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมอุตุนิยมวิทยา
20 นางสาวปิยะศัพย์ วงค์พุทธคำ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
21 นางสาวชิดชนก ศรีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22 นางสาวสุภาพร แสงดาว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
23 นางสาวพรพิมล เปลี่ยนภักดี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
24 นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
25 นายสันติ แป้นอ่ำ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
26 นางสาวทวิกานต์ โค้วมณี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
27 นางสาวนิชนันท์ อินทรศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
28 วรัญพร ธรรมลักษมี
29 นางสาวรัชนี สังข์ทองงาม นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
30 นางสาววริยา วิริยะกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
31 นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการข้าว
32 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฝีปากเพราะ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
33 นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมคุมประพฤติ
34 นางธัญลักษณ์ เอกอุ่น นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กรมควบคุมโรค
35 นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมควบคุมโรค
36 นางมะลิวัลย์ จันทรา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการข้าว
37 นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
38 นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมวิชาการเกษตร
39 นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมวิชาการเกษตร
40 นางสาวปาจรีย ์ สิทธิสา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 นายชูชาติ เด่นศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42 นางสิรินันท์ เจริญธรรมวัฒน์ เจริญธรรมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการค้าต่างประเทศ
43 นางสาวนันทวรรณ จงทอง บุคลากร
-
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
44 นางสาวนนทพร ซีมาการ เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กรมการค้าต่างประเทศ
45 นางสาวชัชฎภรณ์ คล้ายทองคำ นักพัฒนาระบบราชการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
46 นายธนิศร พรหมเสนา นักพัฒนาระบบราชการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
47 นางสาวธัญญามณี หมีทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
48 นายศุภณัฐ แช่มศรีรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
49 นางสาววรางค์รัตน์ โชติรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
50 นางสาวมารศรี ศิวแสน
51 นางสาวสินี เจริญพจน์
52 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
53 นางสาวเสน่ห์สุดา แสนประสาน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
54 นางสาวพัสมน จารุรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
55 นางสาวพจนีย์ พิมที นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
56 นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
57 นางสาวประภัสรา เผื่อนทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทรัพยากรน้ำ
58 นางสาววรกานต์ ชูสงค์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทรัพยากรน้ำ
59 นางประทุม ตันสกุล นักวิชาการพัสดุ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
60 นางสาวอุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
61 นางสาวนาฎรำไพ ชัยมงคลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
62 นภาดล แย้มมณฑา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บริหาร--ระดับต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
63 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น
บริหาร--ระดับต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
64 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล นักพัฒนาการกีฬา
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กรมพลศึกษา
65 นางสาวสมศรี ขันทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมหม่อนไหม
66 นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศุลกากร
67 นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมวิชาการเกษตร
68 นางสาวธันวลัคน์ เชิงดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการผู้อำนวยการส่วนแผนงานและอัตรกำลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
69 นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสรี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
70 นายดนัย สามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต
71 นางสาวจามจุรี กลิ่นเก่า เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
72 นางสาวแก้วตา​ ภักดีรักษ์​ เจ้าพนักงานธุรการชำนางาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
73 นางจีลาวรรณ์ สมประจบ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
74 นางสาวปาณิสรา เกษรบัว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพสามิต
75 นางสาวไพลิน เคียงประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
76 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
77 นายคม ศรีเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
78 นายสมโภช สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
79 นางสาวเสาวลักษณ์ พฤกษางกูร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
80 นางสาวนภาพร พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
81 นายเชิดศักดิ์ หินสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
82 นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมมาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
83 นางสาวรัตนา ไตรยวงค์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
84 นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการเกษตร
85 นางสาวชิตาภา พิริยะกุลกิจ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
86 นางศรินทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
87 นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
88 นายทิพากร บัวสุนทร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมราชทัณฑ์
89 นางสาวณัฎฐิณี แก้วรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมราชทัณฑ์
90 นางสาวสุนีย์ โสภณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
91 นางสาวศรัณยา บุญวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศิลปากร
92 นางสาวศรัณยา บุญวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศิลปากร
93 นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
94 นางสาวชมภูนุช ขนิษฐนาม เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมศิลปากร
95 นางสาวธนิตา ธาดาธนากร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศิลปากร
96 นางสาวสายชล เอกะโยธิน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
97 นายอาทิตย์ ธรรมานุรักษ์กิจ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศิลปากร
98 นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมราชทัณฑ์
99 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมราชทัณฑ์
100 นายเบนจมิน ชาญตะกั่ว นักทัณฑวิทยา
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมราชทัณฑ์