งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 8.00 - 11.30 น.

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

----------------------------------------------


จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 256 คน


# ชื่อ-นามสกุล ระดับตำแหน่ง กรม/หน่วยงาน
1 นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการกองกลาง
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวณัฐนันท์ แก่นสวาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3 นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 นางสุภาวดี เหมือนใจ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 นางสาววราภรณ์ เสนาบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6 นางสาววราภรณ์ เสนาบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7 นายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ นักการทูต
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
8 นางสาวทิพยวรรณ จินต์ดี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
9 นางสาวยินดี ทองมี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
10 นางสาวจรัสพรรณ สินธุวณิก นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
11 นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12 นางสาวนภาพันธ์ จันทร์อุฏฐานะ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13 นายวีระชัย จันลุน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
14 นายอภิเบต วงชาลี นักทรัพยากรบุคคล
-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
15 นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์
บริหาร--ระดับต้น
กรมการแพทย์
16 นางวันทนี ตั้งวิทูวนิช นักจัดการงานทั่วไป
ทั่วไป พนักงานราชการ
กรมการแพทย์
17 นายเกรียงไกร ไทยภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป
ทั่วไป พนักงานกระทรวง
กรมการแพทย์
18 นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
19 นางสาวเขมรุจิ โตอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
20 นางจรวยพร พัตรปาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการแพทย์
21 นางสุกัญญา วัชรโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมการแพทย์
22 นางสาวสุวณี จั่นเพิ้ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการแพทย์
23 นายศุภกร นนท์สามารถ นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานกระทรวง
กรมการแพทย์
24 นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
25 นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
26 นางสาวชลิตา กลางจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
27 นางสาวทิพมณี งามสอาด นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
บริหาร--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
29 นางสาวจุฬารัตน์ เหล่าการ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 นายธนกฤต ศุภธัญวลัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
31 นางกชพร พรหมบริสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมประมง
32 นายอาทิตย์ ศิริวัฒนะตระกูล บุคลากร
พนักงานราชการ
กรมประมง
33 นายนพรัตน์ แดงหล่ำ นักจัดการงานทั่วไป
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
34 นายมนตรี บุญศรี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมศุลกากร
35 นางสาววิลาวรรณ ภัทรสิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
36 นางสาวณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
37 นางสาวปริชวัน เวศอุไร นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
38 นายอภิสิทธิ์ จิ๋วสุข เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
39 นางสาวสุทธิกานต์ เมฆวีรโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
40 นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กรมชลประทาน
41 นางทัดทรวง สุขสว่าง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
42 นางชฎา บุญจร นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
43 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
44 นางฤทัย วัฒนวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
45 นางลลิตา เกลี้ยงทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมวิชาการเกษตร
46 นางสาวขวัญเรือน หนูชู นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมคุมประพฤติ
47 นายวัชรินทร์ ทองรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมคุมประพฤติ
48 นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
บริหาร--ระดับต้น
กระทรวงยุติธรรม
49 นางสาวทิพวรรณ์ ถึงพร้อม เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
50 นางสาวอรอนงค์ ช่วยมิตร นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
51 นางวิราวรรณ นิรัติศัยโสภิญ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
52 นายชำนาญ คชประภา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
53 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
54 นางสาววรางคณา ทั่งโม นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทรัพยากรธรณี
55 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56 นางสาวชนัดดา เรือนนิล เจ้าพนักงานสถิติ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57 นางสาวรัชนีกร ทองน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมทรัพยากรธรณี
58 นางสาวกนกรช เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
กรมอนามัย
59 นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
60 นางสาวสินี รวมสุวรรณ บุคลากร
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
61 นางสาวสมศรี ขันทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมหม่อนไหม
62 นางสาวธันย์จิรา พิพิธคุณานนท์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมหม่อนไหม
63 นายอาทิตย์ ธรรมานุรักษ์กิจ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมศิลปากร
64 นายวชิระ ทองอยู่คง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมศิลปากร
65 นางสาวณัฐนันทน์ โสมรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทางหลวงชนบท
66 นางสาวกชนันท์ วงษ์สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมทางหลวงชนบท
67 นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
68 นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
69 นางสาวผัลย์ศุภา วารีชล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
70 นางสาวไพลิน เคียงประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
71 นางสาวภัทริน โหลสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
72 นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
73 นางสาววัชรี เวชกามา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
74 นางประทีป เรียลกระษิล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
75 นายอนันต์ เกตุวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
76 นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมวิชาการเกษตร
77 นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมอนามัย
78 นายสุรวุฒิ กล่ำสกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมท่าอากาศยาน
79 นายนภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศักษา
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมท่าอากาศยาน
80 นางสาวชุติกานต์ ปานช่วย บุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราว
กรมท่าอากาศยาน
81 นายจำนงค์ เมตตาจิตร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมชลประทาน
82 นางสาวลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทรัพยากรน้ำ
83 นางสาวลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมทรัพยากรน้ำ
84 นางสาวอรณิชชา พิลาดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ
กรมทรัพยากรน้ำ
85 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
บริหาร--ระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
86 นางสาวอัญญรัตน์ กัมปนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
87 นางสาววาสนา โตสุข นักประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
88 นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมบังคับคดี
89 นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
กรมบังคับคดี
90 นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
91 นางชิดชนก สิทธิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
92 นางวลีพร นนทิการ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
93 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร การสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94 นางสาวชนัดดา เรือนนิล เจ้าพนักงานสถิติ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95 นางสาวกรรณิการ์ นาคฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
96 นางสาวสุวิดา มหาเดชะกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
97 นางสาวทัศวรรณ พึ่งธรรม นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
98 นายวิชัยพิชญ์ อารยาทรัพย์ นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการค้าต่างประเทศ
99 นางสาวปาจรีย์ สิทธิสา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
100 นางสาวทิพย์สุดา บุญทิพย์ พนักงานส่งเสริมการลงทุน
พนักงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน