รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับปฏิบัติการ)

จำนวนทั้งหมด 330


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ส่วนราชการ
1 ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ ตัณฑวณิช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2 นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3 นางสาวนัทธมน ภูดอนตอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
4 นางสาววรรณิศา อินเกตุ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
5 นายสกภณ รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
6 นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
7 นายพงศ์ธร รินฟอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8 นายสิทธิธนโชติ ตรงดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
9 นางสาวศิรินภา หลวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
10 นางสาวขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม
11 นายณรงค์เดช บวรกิจประภา นักวิชาการยุติธรรม วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
12 นางสาววรางคณา ยศตื้อ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
13 นายวิชญะ บรรทัดเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14 นางสาวจีภรา นุ่มนิ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15 นางสาวอิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16 นางสาวจิราวรรณ ศรีประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17 นายคมสัน จุลนวล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม
18 นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
19 นางสาวทวิรญา เพ็ญประทุม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20 นางสาวปภาวดี ทวีสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
21 นายอนันต์ เกตุวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
22 นางนริศรา พุทธเกษม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23 นางสาวพราวพรรณ ประทับศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24 นางสาวศตพร ดอนนอก นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 นางสาววรวีย์ จิตคง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 นางทัศนันท์ ทองชมภู นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
27 นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
28 นายไพโรจน์ กิตต์ธนาฒย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
29 นางสาวระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30 นางวัชราภรณ์ เรืองชัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
31 นายณัฐสิทธิ์ ตันติศุภชัยกุล นักวิชาการวัฒนธรรม วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
32 นายพงศ์เทพ วิสมล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการปกครอง
33 นางสาวศรีวรรณ โฉมงาม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
34 นางสาวจอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
35 นางสาวจันทรพิมพ์ ล่ำงาม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
36 นางสาวนรีนาถ กาญจนเจตนี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม
37 นางสาวพิชญา ภู่จินดา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร
38 นางมณฑิรา วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39 นายชาคริต เลิศบุญครอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
40 นายวีรยุทธพล ปาขัน นักทรัพยากรบุคคล ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์
41 นางสาวเจนจิฬา บุญเคหา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42 นางสาวกรวรรณ นนธ์พละ นิติกร วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
43 นางสาวปริญา สรเสนา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
44 นางสาวศุนิศา พินธะ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
45 นางสาววราภรณ์ พื้นทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
46 นายอรรถวิทย์ คงเลี่ยม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
47 นายวริทธร คุ้มครอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
48 นางสาวเมนกา เอี่ยมสาย นักการข่าวปฏิบัติกาา วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
49 นางสาวอนงลักษณ์ จิรกาลวสาน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
50 นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่ง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
54 นางสาวณัฐกฤตา ชัยตูม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
55 นางสาวอรธิชา ศิลปวิศวกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
56 นางสาวกชมล จึงเสริมสิน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
57 นางสาวพรรณศมน คำสวน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
58 นายศุภเดช คงเจริญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
59 นางสาวขวัญจิรา แก้วคูณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
60 นางสาวปัญญาพร คงดั่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
61 นางสาวณัฐฐศศิ ปภัชญา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
62 นางสาวอรวรรณ นิลอุบล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
63 ว่าที่ ร.ต.สวภณ อาวรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน
64 นางสาวสุภาวดี พิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
65 นายกฤษตฤณ เก้าเอี้ยน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
66 นางสาวสุวิมล คำนวน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมป่าไม้
67 นางสาวทัศนีย์ พรธวัชชัยนันท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน
68 นายนที บุญเผือก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมป่าไม้
69 นางสาวรุ่งฤดี ศรีหบุตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
70 นางสาวฐปนีย์ วิชญธน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
71 นายพันธิตร จำปาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
72 นางสาวอัฎฐพร รามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
73 นางสาวมาลัยพร อุ่นใจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
74 นางสาวสาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
75 นางสาวสุศศิโฉม นาคะเวช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
76 นางสาวเกษรา พฤกษอรุณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
77 นางสาวพนิตตา สวัสดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
78 นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมป่าไม้
79 นางสาวกชนันท์ วงษ์สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท
80 นายศักดา น้อมกรานต์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
81 นายภัทรนนท์ เชยจิตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการปกครอง
82 นายสกลศักดิ์ พรหมจันทร์ใจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการปกครอง
83 นางสาวลลนา นาชัยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
84 นายศรุต สิทธคุณานนท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
85 นายพงษ์เทพ ดำจ่าง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
86 นายประวิตร โมสิกะ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
87 นางสาวทิฆัมพร นุกิจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
88 นายเจษฎา ปาตุ้ย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
89 นางสาวอาภารัตน์ ขอขันกลาง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
90 สิบเอกอนันต์ จอสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
91 นางสาวศิลาพร ชาติไทย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ
92 นายธนกฤต วิสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ
93 นางสาววรรวิษา โตทิม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
94 นางสาวจามิญช์ญา ตั้งเจริญกวีพล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
95 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฝีปากเพราะ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
96 นายนพเก้า ม่วงศิริ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
97 นางสาวเมษยา เอื้ออารีย์กุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
98 นางสาวพรนภัส ใจแผ้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
99 นางสาวสมจิตต์ บัวบาน นักวิชาการสถิติ วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
100 นางสาวชิดชนก ศรีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ