รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับปฏิบัติการ)

จำนวนทั้งหมด 330


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ส่วนราชการ
101 นางสาวปัญจรัตน์ พัฒกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
102 นายปฐมพงศ์ สุขใสเมือง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
103 นางสาวสุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
104 นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
105 นางสาวสดับพร คชศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
106 นางสาวมณฑาทิพย์ เอี่ยมผ่องใส นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
107 นางกนกวรรณ หงส์สิงห์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
108 นางสาวสาวิตรี พินทรากุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
109 นางสาวดวงใจ พันธภาค นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
110 นางรสพร พลธรรม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
111 นางสาวปรียารัตน์ จุลวานิช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
112 นางสาวณัฐธิดา ศรีเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
113 นายวิชาคม วงษ์ปิ่น นักทรัพยากรบุคคล ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กรมศุลกากร
114 นายขจรศาสตร์ เจียมจันทร์คุปต์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
115 นางสาวนรัฐภรณ์ ทองหา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทั่วไป ❯ ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค
116 นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
117 นายกมลวิช ปุญสิริ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
118 นายธเนศ ถิระพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมที่ดิน
119 นางสาวนุชจรีย์ น้อยวานิช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
120 นางสาวนัฐชานันท์ มากรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
121 นางสาวจาวิกา ลีลานนท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม
122 นายนัฐพล นาคครุธ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
123 นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 นางสาวจิรกานท์ จันดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
125 นางสาวกุลพิชญ์ พรหมปรีชาวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ
126 นายไพสิฏฐ์ โกศัลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอนามัย
127 นางสาวบงกช เพ็งดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
128 นางสาวชมพูนุท ไชยวงษา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการปกครอง
129 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
130 นางสาวอิศรา คงคะรัศมี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
131 นางสาวกนกวรรณ อุไรวรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
132 นางสาวอังคนา สุภาพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
133 นางสาวผัลย์ศุภา วารีชล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
134 นางสาวขวัญฤทัย นีระนะวก นักทรัพยากรบุคคง วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
135 นางสาวนิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
136 นางสาวชญาดา พรหมพิทักษ์กุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
137 นายสุขสันต์ ไตรยะสาคร นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว
138 นายชาตรี โยวะศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
139 นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
140 นายศรายุธ สุขเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
141 นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
142 นางสาววรางคณา ปัณณราช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
143 นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
144 นางสาวสุรางคนา ชัยวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร
145 นางสาวชณุตพร ทับทิมหิน เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กระทรวงการคลัง
146 นางสาวชณุตพร ทับทิมหิน เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ❯ ระดับปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
147 นางสาวบงกชพร เนาวนัติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
148 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
149 นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ นักวิชาการศึกษา วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
150 นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
151 นางสาวสุนันท์ทา กาทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
152 นางสาวญาณัฎฐา อักษรนำ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
153 นางสาวสิริกร เจริญโชคสถาพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
154 นางสาวศศิประภา สุยะยศ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
155 นางสาวธนภรณ์ จารุพันธุเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
156 นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
157 นางสาววรรณนิษา เส้งวุ่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
158 นางสาวศศิธร แสงสินฉาย นักทรัพยากรบุคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
159 นายปรินทร์ ชวาลา นิติกร วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร
160 นางสาวสุฑามาศ ชูกลิ่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
161 นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธ์ุ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
162 นางสาวตวงทอง ถนอมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
163 นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
164 นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
165 นายสุขสวัสดิ์ วาชพงษ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั่วไป ❯ ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค
166 นายรุ่งโรจน์ บุญผูก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
167 นางสาวพนัญญา ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
168 นางสาวชญาณิศ กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
169 นางสาวอภิญญา เยาว์ธานี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
170 นางจิตวดี ศิลป์ประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
171 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
172 นางสาวตรัยพร สุนทรพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
173 นางสาวมัติกา คำหา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
174 นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอนามัย
175 นายสุรชัย สมิงรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
176 นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
177 นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมอนามัย
178 นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
179 นางสาววิวรรธนี บรรเทากุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
180 นายจักรกฤษณ์ ทิพย์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมศุลกากร
181 นายอดิศักดิ์ แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
182 นางสาวอัญญุรี ตุ้ยแม้น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
183 นางสาวฐิติมา เสาวกุล นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
184 นางสาวจารุกัญญื ทิพย์พันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
185 นางสาวสุมนมิ่ง คำแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
186 นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
187 นางสาวอนุสรณ์ อินบุตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
188 นางวาริ ปานเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
189 นางสาวธชชธรรม์ หมอนทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
190 นางสาวชนัทนันท์ ปึกขาว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191 นางสาวเกศสุดา ภู่มาลี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
192 นางสาวนิษฐ์ฐา สุขเกษม นักทรัพยากรบุคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
193 นางสาวมุกรินทร์ สุพพัตกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
194 นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์ นักพัฒนาสังคม วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
195 นางสาวธัญมน ก่ำแสง นักจิตวิทยา วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
196 นางสาวธัญญามณี หมีทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
197 นางสาวศิรินภา พุฒแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
198 นางสาวนราวดี ลืมลม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
199 นางสาวทัศนียา รักกสิกรรม นักพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว
200 นางสาววาสนา ทองเงิน นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค