รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการ)

จำนวนทั้งหมด 271


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ส่วนราชการ
1 นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
2 นายวิทยา เดชคุณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
3 นางสาวคณัชฎา วงษ์บุญงาม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
4 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กระทรวงวัฒนธรรม
5 นางกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์ นักทรัพยากร วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6 นายดุลยโสภาค ใจวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7 นางศรินทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8 นายพรชัย จันทร์ดีพิพิธ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
9 นางสาวทิพมณี งามสอาด นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 นางสาวอุทัยวรรณ บุญเกิด นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 นายอัชณัฐ หมวกน่วม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 นางสาวผุสดี อุราวีวรรณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
13 นายอัครพล วรรณสุทธะ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14 นางสาวจิรวดี เงินเมือง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
15 นางสาวเพ็ญโสม จำเรียงฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
16 นางพิมพ์รัตน์ อำแพงใต้ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
17 นางสาวอุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
18 นางสาวนาฎรำไพ ชัยมงคลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
19 นางสาววิมาดา ศรีนิล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
20 นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
21 นางสาววนิดา จิวรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
22 นายวีระชัย จันลุน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
23 นางสุรีรัตน์ กลึงวิรัช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
24 นางสาวกันยารัตน์ สมุทธารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมหม่อนไหม
25 นางสาวสมศรี ขันทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมหม่อนไหม
26 นางสาวอนุสสรา จันทนะ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
27 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมปศุสัตว์
28 นางศศิธร จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมปศุสัตว์
29 นางสาวอรุณ โชคดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
30 นางวรรณพร คงเลี่ยม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
31 นางสาวณัทน์ฐพรรณ ศรีสมโภชน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
32 นางสาวอัญญุมา เชฏฐนาค นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
33 นางสาวอัญรัตน์ นิ่มโพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
34 นางสาวอัจฉรา ตรีเนตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
35 นางสาวนรีรัตน์ ลาภเจริญไพศาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
36 นางสาวศราวีย์ พูลชัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
37 นางมยุรา หลักกำจร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
38 นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
39 นางอุรารัตน์ คงเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
40 นางสาวประวีณา สว่างจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
42 นางสาวจีนิษณา ใจชุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
43 นางสาวสุจิตรา จิตตะเสน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
44 นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมธนารักษ์
45 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เหนือจำทิศ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
46 นายสัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
47 นางสาวอรพรรณ บุญถาวร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
48 นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
49 นางสาวคริษฐา ทับจั่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมป่าไม้
50 นายณัฐวุฒิ มงคลจักรวาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
51 นางสาวอัจฉรา วันเจียม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
52 นายฉัตริน สุวรรณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
53 นายทฤษฎี จงจิต นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
54 นายณัฐวุฒิ ทุมทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
55 นางสาววิยะดา แซ่ตั้ง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมเจ้าท่า
56 นางพัชราพร แหยมวิเชียร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
57 นางสาวอาภัสรา ดุลย์โกวิท นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
58 นางสาวศิริอร ล้อเพชระสิริกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
59 นายฤชวัฐร์ มหาศรานนท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
60 นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมป่าไม้
61 นางสุชาดา อนูปกิจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมป่าไม้
62 นายรามสูร โสเขียว นักทรัพยากรบุคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร
63 นางสาวทิพยวรรณ จินต์ดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
64 นางสาวเขมรุจิ โตอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
65 นายปรีดา อาทร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
66 นางสาวสิทธิกานต์ โฉมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
67 นายสรนาถ รัตนโรจน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
68 นางสาวสร้อยสุนีย์ ภารสถิตย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
69 นางสาวจิรา มณเฑียร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมคุมประพฤติ
70 นางสาววริยา วิริยะกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
71 นางสาวจิณัธศิภา หงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
72 นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
73 นางนิตติยา พันธุ์ศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
74 นางสาวอนงค์นาฏ ราชเมืองศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
75 นายวิทยา สีดา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
76 นางสาวชุติมา โพธิ์เบี้ยว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมป่าไม้
77 นางพัชราภรณ์ พรมโสดา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมเจ้าท่า
78 นางสาวนิศานาถ เครือนาคพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
79 นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
80 นางสาวสุวรรณา มังคลานนทชัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
81 นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
82 นางสาวญาดา ไชยคุณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
83 นางสาวเนาวรัตน์ ทนทาน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
84 นางสาววราภรณ์ ศรีชาย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
85 นางสาวยุภาพร ชนะชัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร
86 นางสาวนิตติญา ศรีชมภู นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
87 นายอดุลย์ ทองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
88 นางสาววาสนา ศิวจิรานนท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
89 นางดวงนภา ปัทมากร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
90 นางสุวพิศ นิติรัฐสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
91 นางสาวนภาพร พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
92 นางสาวจินยา หลวงหลาก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
93 นายโชตินรินทร์ เขื่อนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร
94 นางสาววลัยรัตนา บุญสุทธิ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
95 นางสาวณัฐฐิกา ลัภนาเคนทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมที่ดิน
96 นายภวัต พฤกษ์กานนท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร
97 นางสาวพิมพ์วรันช์ พุ่มศรีธร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน
98 นางกทลี ภะวะพินิจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร
99 นางสาวนฤมล เกิดนวล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
100 นางกันทิกา พึ่งรศ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ