รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการ)

จำนวนทั้งหมด 271


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ส่วนราชการ
101 นางสาวพรรณทิพา มะลิซ้อน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
102 นางสาววนัสกา แก้วประจำ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม
103 นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
104 นางสาววนิดา ทิศอุ่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมคุมประพฤติ
105 นางสาวศิริรัตน์ ตันไสว นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
106 นางสาวปาริชาต สุวรรณเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมที่ดิน
107 นางสาวสุพรรษา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
108 นางสาวฉันทนา ผิวทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
109 นางสาวสงกรานต์ พณะชัย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
110 นางสาวสุพินยา วาฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมที่ดิน
111 นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
112 นางนางพัสนันท์ เปรี้ยวประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
113 นายณัชญ์ กุลเมธี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
114 นางสาวศิริพรรณ จันทร์แสง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
115 นางสาวดาวประกาย ยิ้มผุ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
116 นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
117 นายศราวุธ บุญคล่อง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
118 นางสาวอุมาพร จินนะงาม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
119 นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
120 นางสาวลัญจนา สุขศรีทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
121 นางสาวฉันท์ชนก กำปั่นทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
122 นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
123 นางสาวสุพัตรา วันนู นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
124 นางสาวฉัตรวีณา เอื้อแท้ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
125 นางสาวทองคำ เทียมเทศแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
126 นางสาวตุลยา วงศ์สุภา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
127 นายภาคภูมิ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
128 นางสาววลัยรักษ์ กล่อมแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
129 นางสาวจิรวัฒน์ ชื่นใจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
130 นางสาวเพ็ญนภาพร มงคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
131 นายสราวุธ หูมวงค์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
132 นางดาวรี แสงมณี ันักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก
133 นางสาวสุวนีย์ เอื้อพันธ์ศิริกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
134 นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอนามัย
135 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
136 นางสาวเบ็ญจพรรณ บุญเล็ก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรธรณี
137 นางสาวสาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
138 นางสาวศุภาสินีย์ ทิพย์รัตน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
139 นางสาวสุขฤดี คำวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
140 นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
141 นายภาคภูมิ พู่สกุลสถาพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
142 นางปฏิญญา สิทธิพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอนามัย
143 นางสาวดวงพร ชินชื่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
144 นางสาวลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
145 นางสาวประภัสรา เผื่อนทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
146 นางกนกพร แก้วบรรจง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
147 นางสาววรกานต์ ชูสงค์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
148 นายไพบูรณ์ เสือนาค นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
149 นางสาวดวงสมร พรช่วยกอบกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง
150 นางสาวสมหมาย ภู่ทอง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
151 นายอาทิตย์ เตียวตระกูล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
152 นางสาวสุรีรัตนาพร นามวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค
153 นางสาวธัญมน ก่ำแสง นักจิตวิทยา วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
154 นางรัชมาศ ฐิติรัตนอัศว์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
155 นางกมลกานต์ ธนิกกูล นักพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว
156 นายพิเศษ นันต๊ะหม่น นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
157 นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมชลประทาน
158 นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมชลประทาน
159 นางสาวกิ่งกมล แน่นวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
160 นางสาววรางคณา ทั่งโม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรธรณี
161 นางสาวดัชนี ส่งแสง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
162 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว
163 นางนิตยา ขุนศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ทั่วไป ❯ ระดับทักษะพิเศษ สำนักงานประกันสังคม
164 นางสาวทักษณันตร์ พรพาณิชพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมพลศึกษา
165 นางสาวประภาวดี เพชรจำนงค์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร
166 นางสาวเบญจวรรณ ปิตินทรางกูร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
167 นางเกษวรรณ สมเจษ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
168 นางสาวเกวลี อินฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
169 นางธันย์ญพร อุปการะ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมชลประทาน
170 นายฉัตรเทพ จุลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
171 นางปณาลี บำรุงผล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
172 นายกรณ์ ปลอดมณี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท
173 นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการจัดหางาน
174 นางสาวสังวาลย์ พงษ์ศร นักวิชาการสาะารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
175 นางสาวณัฐกฤตา ศรีงาม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
176 นายอนุสรณ์ แสงพิรุณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก
177 นายรัตนพล เข้มบุปผา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
178 นางสาวสุมณวรรณ สมแสง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมประชาสัมพันธ์
179 นางเบญจพร อ่อนสนิท นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
180 นางสาวจิรวรรณ ปัญจเภรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมท่าอากาศยาน
181 นางวัจนา เพ็ชรฉกรรจ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม
182 นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
183 นางสาวอำพา ทันใจชน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
184 นางสาวธนธร อุบลสถิตย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท
185 นายบัณฑิต คงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคม วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
186 นางสาวปิ่นนภา แสงศาสตรา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
187 นางขวัญเรือน โสทน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
188 นายยุทธนา ชมโคกกรวด นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
189 นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
190 นางสาวเพ็ญศรี แคล่วคล่อง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ
191 นางสาวณัฐพร โพธิ์ขุน นักทรัพยากรบุุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
192 นางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
193 นางสาวขนิษฐา พลบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
194 นางสาวสาวิตรี สมบัติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
195 นางภาระดี ชูเฉลิมพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
196 นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานกิจการยุติธรรม
197 นางสาวพัชรินทร์ ไชยรินทรกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
198 นางสาวพิมพ์ชนก เกียรติยศวรากุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
199 นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ นักพัฒนาสังคม วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
200 นายสุริยา คงจีน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม