รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (ระดับชำนาญการพิเศษ)

จำนวนทั้งหมด 106


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ส่วนราชการ
1 นางสาวสุภาวดี ภูพันนา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวศิริพร รัศมีมณฑล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3 นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
4 นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5 นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6 นางรุจิรา พฤกษผา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7 นางพรทิพย์ วงศ์ชู นักวิชาการยุติธรรม วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
8 นายสันติ แป้นอ่ำ หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9 นางจริยา รอดอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
10 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ ,รักษาราชการแทนเลขานุการกรม วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
11 นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12 นางสาวบุณยานันท์ แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 นายสืบสกุล สอนใจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14 นางสาวรัตนา สุวรรณรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
15 นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
16 นางสาวขวัญเรือน หนูชู นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุมประพฤติ
17 นางพิมพ์พนิต อุ่นโอสถ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
18 นางสุกัญญา ศรีไชโย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นายเอกลักษณ์ อยู่เจริญ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
20 นายประกาศ พันธุมา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21 นายประเสริฐ ฉัตรไชยพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า
22 นายวันเฉลิม จาติเสถียร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
23 นางพัชราภรณ์ กลัดพ่วง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมธนารักษ์
24 นางสาวมะลิวัลย์ ขอพึ่งลาภ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
25 นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
26 นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
27 นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร
28 นางสาวสุพัตรา สิงห์ประกรไทย นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร
29 นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน
30 นางสาวจินตนา อังจารุศิลา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
31 นางสาวฉวีวรรณ คล้ายนาค นักสังคมสงเคราะห์ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
32 นายสาธิต เทสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
33 นางนวพรรณ สันตยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
34 นางนิศากร งิ้ววิจิตร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
35 นายสิทธิพร นามมา นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
36 นางสุทธิพร เชื่อมสุข นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
37 นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
38 นางสาวธิติมา ลฆุโภชน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร
39 นางสาวเยาวเรศ วิสูตรโยธิน นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
40 นางพิศมัย วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว
41 นางสาวคณัชฌา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42 นางรุจิรา สุนทรีรัตน์ นักวิชาการศึกษา วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
43 นางนันทิชา ไวยนพ นักวิชาการศึกษา วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
44 นางสาวนฤมล บุญมี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม
45 นางสมพร วุฑฒิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
46 นางสาวธนพร โฉมศรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
47 นางสาวฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
48 นางสาวสมานศรี คำสมาน นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
49 นางสาวสมานศรี คำสมาน นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
50 นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก
51 นางสุดาทิพย์ บรรเจิดกิจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
52 นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก
53 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
54 นายอธิปไตย โพแตง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
55 นางรุ่งอรุณ เวทรังสิการ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
56 นายสมบุญ ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
57 นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
58 นางเบญญภา ไตรสิริภัทร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
59 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
60 นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย นักจิตวิทยาคลินิก วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
61 นางสาวสริญญา อติแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
62 นางสาวคณาธิป สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
63 นายภาสวิชญ์ จุลมูล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี
64 นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ นักสังคมสงคราะห์ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
65 นางสาววรินทร์พร นีลดานุวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา
66 นางปาณิสา สุขรัตนาชัยสกุล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
67 นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
68 นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร
69 นายสมศักดิ์ นิลวาส นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
70 นางจรัญญา ศรีไพร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
71 นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการปกครอง
72 นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์
73 นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
74 นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย
75 นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
76 นางสาวสมพร นันทรีกูร นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
77 นางสาวปารดา พันธ์ผึ้ง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
78 นางสาวนุชทยา กำลังเอก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
79 นางสาวสายใจ สิทธิสา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ
80 นายจรัญ การุณยวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ
81 นางสาวอรวดี ธานี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
82 นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
83 นางดรุวรรณ บุญมาก นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
84 นางสาวณัฐพร สนธิ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมประมง
85 นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม นักทรัพยากรบุุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
86 นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
87 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88 นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
89 นางนวพร นารถบุญ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม
90 นางปรียาพร จันทโรภาส นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
91 นางสาวจินตนา นันทาพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคลล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
92 นางสาววัลลภา พานิชย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
93 นายยอดธงไชย รอดแก้ว นักทรัพยากรบุคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร
94 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ ทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
95 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
96 นายรังสรรค์ ถามูลแสน นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
97 นางกรุณา ลิ้มเจริญ พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
98 นางกิติยา มงคลเกตุ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน
99 นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง นิติกร วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน
100 นางสุทธิพร เทรูยา พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ❯ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค