รายชื่อผู้ลงทะเบียน: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation)


จำนวนทั้งหมด 24


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่งและระดับ กรม/หน่วยงาน
1 นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
2 นางพินิตศุภา วงศ์เกตุ บุคลากร กรมวิชาการเกษตร
3 นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
6 นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
7 นางสาวภูริดา สุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมที่ดิน
8 นางสาวเบญจพร วิบูลพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พิเศษ สำนักงบประมาณ
9 นางสาวยุวันดา อ่อนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงบประมาณ
10 นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
12 นายสุพจน์ ทนทาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน
13 นายไชยรัตน์ บัวเผื่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมที่ดิน
14 นายนพพล วงศ์ศรีสังข์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน
15 นายทศพร คำเอี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
16 นางสาววิยะดา แซ่ตั้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมเจ้าท่า
17 นางสาวชลธิรา โพลีวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงบประมาณ
18 นายฐานะพัฒน์ เพียรดี นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
19 นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กรมการพัฒนาชุมชน
20 นายคมสันต์ ประทีปพรศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร
21 นายณัฐพล สงวนงาม นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมการปกครอง
22 นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมควบคุมโรค
23 นางสาวลออรัตน์ เวชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมควบคุมโรค
24 นางสาวนัชนันท์ รองเลื่อน นักวิชาการเผยแพร่ กรมควบคุมโรค