หลักสูตร “นักพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต”

ห้องอบรม 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.

ระยะเวลา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 5 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร (pdf)

กำหนดการฝึกอบรม (pdf)

ลิงค์สำหรับเข้า Line Group เพื่อรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร หรือสแกน QR Code จากรูปภาพ

http://line.me/ti/g/g79AYNbTD0

จำนวนทั้งหมด 30 คน

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง
1 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
2 นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
3 นางสาวภัทรพร อมรลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
4 นางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
5 นางสาวภัทรียา คะลีล้วน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
7 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัยากรบุคคลปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
8 นางสาวน้องใหม่ ส่งเสริมรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
9 นายพงศธร กิ่งพุทพงษ์ นิติกร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
10 นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
11 นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
12 นางอนุกูล เสริมศรี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
13 นางอภิชญา ตันแปง เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
14 นางสาวมุกดาวรรณ เอี๊ยววิจิตรจารุ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
15 นางสาวสุมนา วงศ์เมธานุเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
16 นายวิสิฎฐ์ กาญจนพรหม นิติกร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
17 นางสาวณัฐปรียา ตันชัชวาล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
18 นายภูวนาถ หงษ์ร่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
19 นางสาวบงกชพร เนาวนัติ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
20 นางสาวเกศสรินทร์ วัฒสาร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
21 นายภคิน แสนพิพิธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
22 นายอนุพงค์ โพธิ์นาง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
23 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
24 นายกิตติพจน์ คงเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
25 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
26 ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ สุวรรณอ่อน นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
27 นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
28 นางสาวsombat saeung นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
29 นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด นิติกร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
30 นางสาวชานิณี นาคบำรุง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ