การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
1 นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี
2 นางสาวสายฝน วังยายฉิม พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก
3 นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัด
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ นครนายก
4 นางหทัยกาญจน์ ผลภาษี นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมบัญชีกลาง นครนายก
5 นางหทัยกาญจน์ ผลภาษี นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมบัญชีกลาง นครนายก
6 นายพิสิษฐ สาราณียะพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยนาท
7 นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครนายก
8 นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดนครนายก
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นครนายก
9 นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครนายก
10 นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นครนายก
11 นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นครนายก
12 นางสาววรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นครนายก
13 นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงห์บุรี
14 นายชัยรัตน์ บุญส่ง นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปทุมธานี
15 นายจำลอง เก่งตรง สถิติจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปทุมธานี
16 นางลัดดา อุปสินธ์ุ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สิงห์บุรี
17 นางทัศนีย์ ศรีมหายรรณ นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
18 นายธัชชัย ศุกระกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจวบคีรีขันธ์
19 นายต่อพงค์ หนูสง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจวบคีรีขันธ์
20 นายอำนวยนาถ เอียดสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจวบคีรีขันธ์
21 นายนิรุจ ยังเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน ประจวบคีรีขันธ์
22 นางนวลอนงค์ ผลสง่า นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจวบคีรีขันธ์
23 นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปทุมธานี
24 นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิงห์บุรี
25 นางสาวบุษบา เพ็ญนาถ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สิงห์บุรี
26 นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี
27 นางสาวกมลนัทธ์ มกราภิรมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี
28 นายองอาจ นิ่มเป๋า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นนทบุรี
29 นางเขมนิจ ธนูวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นนทบุรี
30 นายพินิจ กัลยาณมนีกร สถิติจังหวัดนนทบุรี
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ นนทบุรี
31 นางสาวปัทมา แสงสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรี
32 นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดนนทบุรี
อำนวยการ--ระดับต้น
หน่วยงานอื่นๆ นนทบุรี
33 นางสังวาล มัลลานู นักวิชาการพลังงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน นนทบุรี
34 นางบุศรา วงศ์กำแหง ขนส่งจังหวัดนนทบุรี
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก นนทบุรี
35 นายอุทัย ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชัยนาท
36 นางสาวสุพิชา สัมพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นนทบุรี
37 นางวิลาลัย ชุ่มในใจ เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง นนทบุรี
38 นางลัดดา หงสุรพันธ์ุ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สิงห์บุรี
39 นางสาวสมหวัง ไชยโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม
40 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครปฐม
41 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา
42 นางสุภาภรณ์ เลี้ยงอำนวย นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครปฐม
43 นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนครศรีอยุธยา
44 นายประพันธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พระนครศรีอยุธยา
45 นายปรีชา กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นครปฐม
46 นายนายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา
47 นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พระนครศรีอยุธยา
48 นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมบัญชีกลาง นครปฐม
49 นายปวริศฐ์ สุพัชรอนาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมราชทัณฑ์ พระนครศรีอยุธยา
50 นางสาวภารดี กระจ่างยุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พระนครศรีอยุธยา