การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
51 ว่าที่ร้อยตรีอุเทน สีลาเม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระนครศรีอยุธยา
52 นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก พระนครศรีอยุธยา
53 นายเอกชัย เอี่ยมสมาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมราชทัณฑ์ สิงห์บุรี
54 นายรังสรรค์ ศักดิ์ชัยนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ชัยนาท
55 นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงพาณิชย์ เพชรบุรี
56 นางสาวศิวิไล ปุริสังฆห์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา
57 นายปรารุจ สายรัตนี พนักว่นคุมประพฤติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม ชัยนาท
58 นายองอาจ คณุตม์วงศ์ นักวิชาการป่าไม้
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชัยนาท
59 นายคมสัน ไชยวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจวบคีรีขันธ์
60 นางสาวสพัฃญ์ชน ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชัยนาท
61 นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สระบุรี
62 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการพัฒนาชุมชน นครปฐม
63 นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง)
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการปกครอง นครปฐม
64 นายสุชาติ บุญอำไพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครปฐม
65 นายบุญลักษณ์ มงคลลักษมี จ้าพนักงานสาธารณสุข
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครปฐม
66 นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี
67 นางสถาพร แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี
68 นางอุษา บัวจำนงค์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก นครปฐม
69 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี
70 นายตรีพงษ์ กลันทปุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สระบุรี
71 นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง กาญจนบุรี
72 นายชุณหดล วงศ์เรือง วิศวกร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นครปฐม
73 นายวรรณะ วีระผาสุก เภสัชกร
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กระทรวงสาธารณสุข กาญจนบุรี
74 นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง กาญจนบุรี
75 นางบุญญลักษณ์ กำเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาญจนบุรี
76 นายณฐภัทร เพชรพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กาญจนบุรี
77 นางจุฑารัตน์ นิธากรณ์ นักพัฒนาสังคม
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชัยนาท
78 นายกรีฑา เชื้อชูชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาญจนบุรี
79 นางสาวเพชรไพลิน การะกัน นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์ ชัยนาท
80 นางธารทิพย์ รักษ์สุจิตรัตน์ นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน กาญจนบุรี
81 นางสาววริณภา น้อยสง่างาม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก สมุทรปราการ
82 นางสาวต้องตา เพียรพิทักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมุทรปราการ
83 นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมุทรปราการ
84 นายวงศ์วีระ ศุภมันตา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมุทรปราการ
85 นายวงศ์วีระ ศุภมันตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมุทรปราการ
86 นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมุทรปราการ
87 นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานประกันสังคม สมุทรปราการ
88 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สระบุรี
89 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมส่งเสริมการเกษตร สมุทรปราการ
90 นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สระบุรี
91 นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่ นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการจัดหางาน สมุทรสงคราม
92 นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ
93 นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม
94 นางสาวอำภา อนุวัตพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสงคราม
95 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน ลพบุรี
96 นายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก สมุทรสงคราม
97 นายสุเมธ สุขสอาด เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง สมุทรสงคราม
98 นายศุภฤกษ์ พวงดี เจ้าพนักงานการปกครองชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง สมุทรปราการ
99 นายตุณฑสิริ เตชะบุญมาส นักวิชาการที่ดิน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมที่ดิน สมุทรสงคราม
100 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัด
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลพบุรี