การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
1 นางจีรารักษ์ อ่อนละออ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น่าน
2 นายวิชัย สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ น่าน
3 นายนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร พิจิตร
4 นายพิศิษฐ์ แผ่วัฒนากุล นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง พิจิตร
5 นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทั่วไป--ระดับทักษะพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจิตร
6 นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจิตร
7 นางสาวอรวรรณ ก้านแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจิตร
8 นางสาวมานิสา เจริญทอง นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
9 นายภาณุพันธ์ุ พิลึก สถิติจังหวัดพิษณุโลก
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ พิษณุโลก
10 นางสาวณัฏทินีย์ มั่นชาวนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษณุโลก
11 นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมบัญชีกลาง ลำปาง
12 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจิตร
13 นายนิคม ศรีสุกิจจา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัมนาท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย ตาก
14 นางสาวพิมพา โสภณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พะเยา
15 นายปราโมย์ บุญตันจีน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย ตาก
16 นายสรภัส เพ็ชรดวงดี เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร พะเยา
17 นายวิทยา คำเครือ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กระทรวงยุติธรรม ตาก
18 นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดตาก
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงแรงงาน ตาก
19 นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา นักวิชาการศาสนา
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พะเยา
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาสมบุตร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาก
21 นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก พะเยา
22 นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมราชทัณฑ์ พะเยา
23 นางสาวนันทวรรณ ม่วงมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาก
24 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาก
25 นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พะเยา
26 นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาก
27 นางสาวโชติกา หอมยก นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก อุทัยธานี
28 นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข ตาก
29 นายสมหมาย ฤกษ์ถลาง นายช่างเทคนิค
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พะเยา
30 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมที่ดิน พะเยา
31 นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย ตาก
32 นายณัทกร ยุทธทัตพล พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พิษณุโลก
33 นายณรงค์เดช ศิวะแพทย์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการขนส่งทางบก พิษณุโลก
34 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิษณุโลก
35 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลำปาง
36 นายนายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น่าน
37 นางมนทกานต์ พวงรังษี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์
38 นางสาววิรัชฎา คลังกรณ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุตรดิตถ์
39 นางศุภกานต์ พรมหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ อุตรดิตถ์
40 นางสาวมณทิรา ธรรมาภิมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมวิชาการเกษตร อุตรดิตถ์
41 นายภูษิต ไสยมรรคา วิศวกรโยธา
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง อุตรดิตถ์
42 นายอานันต์ ศิริ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น่าน
43 นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน อุตรดิตถ์
44 นายอานันต์ ศิริ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น่าน
45 นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน พิจิตร
46 นางสุกัลณี เสนานุช นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลำปาง
47 นางกฤตยา ดวงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
48 นางสาวสุจิราภรณ์ พิมพี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
49 นางขวัญตา สอนผัด เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
50 นางสาวธนิดา ถิระปราโมทย์ นักผังเมือง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์