การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
51 นางสายชล สุนทร รองปลัด อบจ
รองปลัด อบจ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 นายพีรพล สุธงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
54 นายประสิทธิ หลีแก้วสาย เจ้าพนักงานเครื่องคอม
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
55 นายคณิศร ทองรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร
56 นางพัชราภรณ์ งามแก้ม นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก อุตรดิตถ์
57 นางสาวปรานอม นาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร
58 นางสุนันทา สุขน้ำคำ เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง อุตรดิตถ์
59 นางสาวศรัญญา อินต๊ะเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำปาง
60 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สุโขทัย
61 นางสาวโชติกา หอมยก นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก อุทัยธานี
62 นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อุทัยธานี
63 นายโชคชัย รติเพ็ญโกศล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์ อุทัยธานี
64 นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
อำนวยการ--ระดับต้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อุทัยธานี
65 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อุทัยธานี
66 นางรภัทภร ปวรกฤษฏ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุทัยธานี
67 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อุทัยธานี
68 นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง พิจิตร
69 นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำแพงเพชร
70 นางสาวหัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง กำแพงเพชร
71 นางสาวภัทรีพันธ์ุ พัดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุทัยธานี
72 นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำแพงเพชร
73 นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน อุทัยธานี
74 นายอภิวิชญ์ ยะสง่า นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สุโขทัย
75 นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงเพชร
76 นายกษิดิศ ศิริชัยเจริญ เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง เชียงราย
77 นางสาวญาณิกา จำเริญขจรสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการเกษตร สุโขทัย
78 นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข อุทัยธานี
79 นางรัตนาภรณ์ จีนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย สุโขทัย
80 นายสมชาย ตันติวัฒนะผล เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง นครสวรรค์
81 นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย สุโขทัย
82 นายภูวนาถ สุนิล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์
83 นายนายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน นครสวรรค์
84 นายสมบัติ มนตรี นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก นครสวรรค์
85 นางกมลรัตน์ จั่นกฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค์
86 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงราย
87 นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นครสวรรค์
88 นายพงษ์ธร ชุติมานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร นครสวรรค์
89 นางสาวมานิตสา อินทโร นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมที่ดิน นครสวรรค์
90 นายชีวิน มนัสศุภมงคล สถิติจังหวัดสุโขทัย
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สุโขทัย
91 นางนภาภรณ์ โลหะเวช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์
92 นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์
93 นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครสวรรค์
94 นายปฤษฎี ไอศูรย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่
95 นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง นักผังเมืองชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชียงใหม่
96 นางสุมาลี คดดี เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานประกันสังคม แพร่
97 นายณัฐพล วงศ์เป็ง พนักงานวางผังเมือง
พนักงานราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชียงใหม่
98 นางจันทกานต์ งามสัตตบุษย์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก แพร่
99 นางสาวนุจรินทร์ นิลมณี นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์ แพร่
100 นางชวนชม สารพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กรมที่ดิน แพร่