การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
101 นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร แพร่
102 นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่
103 นางสาวกรรณิการ์ ประสารยา นักวิชาการอุตสาหกรรม
.
กระทรวงอุตสาหกรรม แพร่
104 นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมที่ดิน เชียงใหม่
105 นายกิตติศักดิ์ สวนดอก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ แพร่
106 นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมบัญชีกลาง สุโขทัย
107 นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชียงราย
108 นายอาภรณ์ นิลศิริ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าน
109 นายศักดิ์ระพี วรินทร์ นักวิชาการแรงงาน
.
กรมการจัดหางาน แพร่
110 นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงใหม่
111 นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน
112 นางสาวธารินี นพบุรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน
113 นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พิจิตร
114 นายธนัท ปภพธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลำพูน
115 นางสาวอรพิน ขัดผาบ นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง ลำพูน
116 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง ลำพูน
117 นายมนตรี อินแสง นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำพูน
118 นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน น่าน
119 นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงราย
120 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลำพูน
121 นางสาวนรีพัฒน์ ธนเรืองพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่ง
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กรมการขนส่งทางบก ลำพูน
122 นายวายุภักดิ์ ศรีชัย นักพัฒนาสังคม
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลำพูน
123 นางรัชฎาภรณ์ วัชรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชียงราย
124 นางมัลลิกา เทียมฉันท์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำแพงเพชร
125 นางสาวปิยธิดา วงษ์ฉายา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงเพชร
126 นางราตรี เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมคุมประพฤติ อุทัยธานี
127 นายอภิชาติ กนกสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข กำแพงเพชร
128 นายชานนท์ โพธิเจริญ นักวิชาการพลังงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อุตรดิตถ์
129 นางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน กำแพงเพชร
130 นายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เชียงราย
131 นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิษณุโลก
132 นายธิติ ไชยมุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุโขทัย
133 นางสาวมุกเลขา สุทธิชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย
134 นายจีรพงษ์ พุทธวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เชียงราย
135 นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชียงราย
136 นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิถ์
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ์
137 นางสาวสุวรรณา เลาหะสุพิศ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พะเยา
138 นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจิตร
139 นางสาวจุฑามาศ ฟองคำ นักพัฒนาสังคม
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุตรดิตถ์
140 นายวรชัย สุวรรณ นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลำปาง
141 นางสาวทองคำ บุญมา นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พิษณุโลก
142 นางเบญจมาศ แจ่มเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่
143 นางสาววิไลวรรณ เครือสาร นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำปาง
144 นายทศพล พรหมแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำพูน
145 นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แพร่
146 นายชัยวัฒน์ สหไชยบุญเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลำปาง
147 นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงรายรักษาการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการขนส่งทางบก เชียงราย
148 นางสาวจุฑามาศ ฟองคำ นักพัฒนาสังคม
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุตรดิตถ์
149 นายนายปัญญา จิรภัทรเกษม เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมการขนส่งทางบก อุตรดิตถ์
150 นางสาวอาภารัศมิ์ เชื้อไทยเหนือ เจ้าหน้ที่ทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แม่ฮ่องสอน