การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
1 นางสาววาสนา ส้มจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง
2 นางสาวเบญจวรรณ จันหยก นักวิเทศสัมพันธ์
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง
3 ว่าที่ ร.ต.พงศธร รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัตตานี
4 นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปราจีนบุรี
5 นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา
6 นายเอกภพ วงศ์สร้างสรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา
7 นายธีระยุทธ เอียดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พังงา
8 นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดพังงา
อำนวยการ--ระดับต้น
กระทรวงคมนาคม พังงา
9 นางเตือนใจ รักษ์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พังงา
10 นายวุฒิชัย บุญเอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พังงา
11 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พังงา
12 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตราด
13 นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง ปัตตานี
14 นางสาวสุกัญญา ทองอ่อน นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตราด
15 นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร ปัตตานี
16 นายองครักษ์ ทองนิรมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราด
17 นายพิเชษฐ์ มาศวิเชียร นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัตตานี
18 นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตราด
19 นายสมศักดิ์ สันประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน นราธิวาส
20 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ นราธิวาส
21 นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา
22 นางสาวลาณิพา ดอเล๊าะอุมา นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยะลา
23 นางสาวขนิษฐา หะยีมะแซ นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปัตตานี
24 นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระนอง
25 นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัตตานี
26 นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตราด
27 นางถนอมรัตน์ บุญสุวรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัตตานี
28 นายปริญญา กุละพัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตราด
29 นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง
30 นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด นักสังคมสงเคราะห์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัทลุง
31 นางสาวศิรประภา ภูมิมาตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัทลุง
32 นายสมใจ หนูฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัทลุง
33 นางสาวอาภาภรณ์ ดวงดำรงค์ พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส
34 นายนายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง ระนอง
35 นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงาน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการจัดหางาน ระนอง
36 นางนางจุไรรัตน์ ณ ระนอง ประกันสังคมจังหวัดระนอง
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานประกันสังคม ระนอง
37 นางสาวดารณี สายสุวรรณ ขนส่งจังหวัดระนอง
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก ระนอง
38 นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉะเชิงเทรา
39 นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระนอง
40 นายสมชาย เลื่อนนก นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี
41 นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม วิศวกรโยธา
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย สุราษฎร์ธานี
42 นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉะเชิงเทรา
43 นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
วิชาการ--ระดับเชี่ยวชาญ
กระทรวงสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี
44 นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา
45 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุราษฎร์ธานี
46 นายสมบัติ สุวรรณมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี
47 นายเดชชัย สินเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข ฉะเชิงเทรา
48 นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉะเชิงเทรา
49 นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน กระบี่
50 นางกาญจนา แก่นเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระบี่